Bułgaria

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Bułgaria jest położona na Półwyspie Bałkańskim w Europie Południowo-Wschodniej. Ma strategiczne położenie geograficzne jako pomost między Europą a Azją. Bułgaria jest podzielona na 28 prowincji, a jej stolicą jest Sofia. Językiem urzędowym Bułgarii jest język bułgarski, a walutą jest lew (BGN).

Bułgaria przystąpiła do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w 2004 roku, a Unia Europejska (UE) w 2007 roku.

Jako członek Unii Europejskiej Bułgaria posiada dobrze rozwiniętą politykę makroekonomiczną i jest jedną z najbardziej stabilnych finansowo gospodarek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W ostatnich latach Bułgaria staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla outsourcingu przedsiębiorstw w wielu sektorach, takich jak sektor farmaceutyczny, IT i telekomunikacyjny. Siła robocza w Bułgarii jest dobrze wykształcona, podczas gdy koszty pracy w tym kraju są stosunkowo niskie. W kraju obowiązuje niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosząca 10%.

NASZE USŁUGI W BUŁGARII

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

RACHUNEK BANKOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

RACHUNEK BANKOWY DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są opodatkowane w Bułgarii na podstawie ich statusu rezydenta podatkowego. Rezydenci podatkowi z Bułgarii są opodatkowani od swoich dochodów na całym świecie. 

Osoby niebędące rezydentami są opodatkowane w Bułgarii tylko od ich bułgarskich dochodów, które mają bardzo szeroką definicję prawną. Ogólnie rzecz biorąc, są to wszystkie dochody uzyskane w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Bułgarii lub w wyniku zbycia nieruchomości w Bułgarii.

Wszelkie dochody uzyskane w wyniku zatrudnienia lub świadczenia usług na terytorium Bułgarii uznaje się za dochody pochodzące z Bułgarii, niezależnie od tego, skąd lub przez kogo są wypłacane.

Dochód z wynajmu lub dochód ze zbycia nieruchomości położonych w Bułgarii jest uznawany za dochód pochodzący z Bułgarii. Zryczałtowana stawka podatkowa w wysokości 10% ma zastosowanie do wszystkich dochodów osobistych, z pewnymi wyjątkami.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ BUŁGARII

Niezależnie od obywatelstwa, osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta podatkowego w Bułgarii, jeżeli spełnia jedno lub więcej z poniższych kryteriów:

  • Mają oni stały adres w Bułgarii (ale tylko wtedy, gdy ich centrum interesów życiowych znajduje się również w Bułgarii).

  • Zamieszkują oni w Bułgarii dłużej niż 183 dni w dowolnym okresie 12-miesięcznym. W takim przypadku osoba fizyczna staje się rezydentem podatkowym w Bułgarii w roku kalendarzowym, w którym przekroczono 183. dzień.

  • Zostały one przydzielone za granicą przez bułgarską firmę lub państwo.

  • Ich centrum żywotnych interesów znajduje się w Bułgarii (określane w odniesieniu do osobistych i ekonomicznych więzi jednostki z krajem).

W przypadku obowiązywania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), status rezydenta podatkowego jest ustalany zgodnie z przepisami DTT, które mają pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Bułgarscy rezydenci podatkowi (w tym ekspatrianci, którzy są uznawani za bułgarskich rezydentów podatkowych) są opodatkowani od zysków kapitałowych i dochodów z inwestycji zrealizowanych ze wszystkich źródeł w okresie ich pobytu. Zagraniczni rezydenci podatkowi są opodatkowani tylko od zysków kapitałowych i dochodów z inwestycji uzyskanych ze źródeł w Bułgarii.

Zyski kapitałowe są opodatkowane w skali roku według zryczałtowanej stawki podatkowej w wysokości 10%, jeśli są otrzymywane przez bułgarskich rezydentów podatkowych, oraz 10% ostatecznego podatku u źródła (WHT), jeśli są otrzymywane przez nierezydentów.

Dywidendy i wpływy z likwidacji wypłacane przez podmioty bułgarskie i zagraniczne podlegają 5 % ostatecznemu podatkowi u źródła. Jeżeli dywidendy/ wpływy z likwidacji wypłacane są przez podmioty niebędące rezydentami, które nie są zobowiązane do pobrania i umorzenia bułgarskich podatków, podatek jest płatny przez samego odbiorcę w ujęciu rocznym. Dochód z dywidend wypłacany przez podmioty niebędące rezydentami powinien być również wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Bułgarscy rezydenci podatkowi są opodatkowani od swoich ogólnoświatowych dochodów. Osoby niebędące rezydentami są opodatkowane od swoich dochodów wyłącznie ze źródeł bułgarskich.

Tym samym dochód osób prawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) według zryczałtowanej stawki 10%.

W Bułgarii nie ma podatków dochodowych od osób prawnych w poszczególnych prowincjach lub samorządach lokalnych.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ W BUŁGARII

Spółka jest rezydentem w Bułgarii do celów podatkowych, jeżeli jest zarejestrowana w Bułgarii.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zrealizowane zyski kapitałowe ujmowane są w przychodach przedsiębiorstw i opodatkowane według pełnej stawki CIT.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy wypłacane przez spółki bułgarskie zagranicznym akcjonariuszom i osobom fizycznym będącym rezydentami podlegają opodatkowaniu u źródła w wysokości 5% zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Dywidendy wypłacane między spółkami bułgarskimi oraz dywidendy wypłacane przez rezydentów UE/EOG spółkom bułgarskim nie są wliczane do podstawy opodatkowania spółki będącej odbiorcą.

Należy zauważyć, że dywidendy wypłacane bułgarskiej spółce przez jej spółkę zależną w UE lub EOG są zwolnione z podatku CIT tylko wtedy, gdy wypłata nie jest traktowana przez spółkę wypłacającą jako wydatek podlegający odliczeniu od podatku.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Przychody z tytułu licencji i odsetek są uwzględniane w wynikach finansowych spółki i podlegają 10% CIT.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%. W przypadku niektórych usług turystycznych obowiązuje obniżona stawka VAT w wysokości 9%. Niektóre działania mają stawkę zerową, w tym dostawy wewnątrzwspólnotowe, wywóz towarów do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), międzynarodowy transport towarów (tj. transport do lub z krajów spoza Unii Europejskiej).

CŁA

Cła są obliczane zgodnie z taryfą celną i przepisami celnymi UE.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?