Czarnogóra

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Czarnogóra, kraj położony w Europie Południowo-Wschodniej, graniczy z Morzem Adriatyckim na południowym zachodzie, Chorwacją na zachodzie, Bośnią i Hercegowiną na północnym zachodzie, Serbią na północnym wschodzie, Albanią na południowym wschodzie i Kosowem na wschodzie. Czarnogóra jest podzielona na 23 gminy, a jej stolicą jest Podgorica. Językiem urzędowym jest język Czarnogóry, a walutą jest euro (EUR).

W październiku 2007 r. Czarnogóra podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską (UE). W dniu 17 grudnia 2011 r. Czarnogóra przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu (WTO), a 5 czerwca 2017 r. została członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Czarnogóra jest oficjalnym krajem kandydującym do UE.

NASZE USŁUGI NA CYPRZE

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Czarnogórze opiera się na ich statusie pobytu.

Rezydenci podlegają opodatkowaniu od swoich światowych dochodów z dowolnego źródła.

Osoby niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu od dochodów związanych ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Czarnogórze oraz opłat licencyjnych, odsetek i dochodów z tytułu najmu nieruchomości w Czarnogórze.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości 9% jest pobierany od wynagrodzeń, dochodów związanych z nieruchomościami oraz dochodów z inwestycji (dochody z tytułu odsetek uzyskiwane przez nierezydentów podlegają PIT w wysokości 5%).

W styczniu 2016 r. rząd Czarnogóry podniósł stawkę PIT z 9% do 11% w przypadku wynagrodzeń brutto przekraczających średnie miesięczne wynagrodzenie (gdzie wyższa stawka ma zastosowanie tylko do części wynagrodzenia przekraczającego kwotę średniego wynagrodzenia).

Chociaż podwyżka stawki podatkowej została ogłoszona jako środek tymczasowy, nadal ma zastosowanie.

Lokalny surtax istnieje obok PIT i jest płacony gminie, w której podatnik ma miejsce zamieszkania. Surtax w wysokości 13% ma zastosowanie we wszystkich gminach z wyjątkiem Podgoricy i Cetinje, gdzie stawka wynosi 15%.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ W CZARNOGÓRZE

Mieszkaniec to osoba fizyczna, która:

  • spędza co najmniej 183 dni w roku podatkowym w Czarnogórze,

  • ma miejsce zamieszkania w Czarnogórze, lub

  • posiada centrum działalności osobistej i gospodarczej w Czarnogórze.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Przyjęte zmiany wprowadziły opodatkowanie zysków kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości, udziałów w podmiocie prawnym oraz papierów wartościowych.

Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany od przeniesienia własności w następujących przypadkach:

  • przeniesienie nieruchomości wykorzystywanej jako miejsce zamieszkania podatnika,

  • przeniesienie lub przeniesienie własności pomiędzy małżonkami i rodzicami oraz dziećmi.

Dochód z inwestycji podlega PIT i obejmuje:

  • dochody z tytułu odsetek,

  • udziały w zyskach wypłacone pracownikom lub członkom zarządu,

  • korzystanie z własności przedsiębiorstwa i usług przez właściciela przedsiębiorstwa,

  • oraz nabycie akcji spółki przez pracowników lub członków zarządu na korzystnych warunkach.

Należy pamiętać, że podczas gdy dochód z inwestycji podlega zazwyczaj opodatkowaniu podatkiem PIT według stawki 9%, dochód z odsetek wypłacany nierezydentowi podlega stawce 5%.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Podmioty prowadzące działalność w Czarnogórze podlegają 9-procentowemu podatkowi od zysków przedsiębiorstw (CIT).

Podatnicy będący rezydentami podlegają opodatkowaniu od ich światowych zysków. Podatnicy niebędący rezydentami są opodatkowani od swoich dochodów pochodzących z Czarnogóry lub dochodów przypisanych zakładowi w Czarnogórze. Nierezydenci podlegają również podatkowi u źródła (WHT) od dochodów pochodzących z Czarnogóry.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ W CZARNOGÓRZE

Osoba prawna jest uznawana za rezydenta podatkowego, jeżeli jest zarejestrowana w Czarnogórze. Ponadto zagraniczne przedsiębiorstwo może również zostać uznane za czarnogórskiego rezydenta podatkowego, jeżeli przedsiębiorstwo ma miejsce faktycznego zarządzania w Czarnogórze. Nie istnieją wyraźne zasady określania skutecznego zarządzania. W praktyce jest to zazwyczaj miejsce podejmowania kluczowych decyzji zarządczych lub siedziba zarządu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski kapitałowe zrealizowane w wyniku sprzedaży lub przeniesienia własności nieruchomości lub innych praw majątkowych, jak również akcji i innych papierów wartościowych, podlegają stawce CIT w wysokości 9%.

Zyski kapitałowe mogą być kompensowane przez straty kapitałowe występujące w tym samym okresie. Strata kapitałowa może zostać przeniesiona na następne pięć lat.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dochód z dywidend odbiorcy jest zwolniony z podatku CIT w Czarnogórze, jeżeli dystrybutor jest czarnogórskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w zysku podlegającym opodatkowaniu i podlegają 9% CIT.

Dochód z tytułu lojalności wliczany jest do dochodu podlegającego opodatkowaniu i podlega opodatkowaniu w wysokości 9% CIT.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Główne zasady dotyczące podatku VAT w Czarnogórze są zgodne z szóstą dyrektywą Unii Europejskiej (UE). Dostawy podlegające opodatkowaniu podlegają ogólnej 21% stawce podatku VAT; jednakże niektóre dostawy są opodatkowane stawką obniżoną 7% (np. chleb, mleko, książki, lekarstwa, komputery) i stawką 0% (np. wywóz towarów, dostawy benzyny dla statków w obrocie międzynarodowym).

CŁA

Eksport
W Czarnogórze nie ma żadnych należności celnych wywozowych ani nie zakazuje się wywozu jakichkolwiek towarów. Wyjątkowo rząd Czarnogóry może nałożyć ograniczenie ilościowe wywozu tylko w przypadku krytycznego niedoboru niektórych towarów lub w celu ochrony nieodnawialnych zasobów naturalnych, pod pewnymi warunkami.

Import
Opłaty celne są uiszczane za towary przywożone na obszar celny Czarnogóry zgodnie ze stawkami i taryfami określonymi w Taryfach Celnych, co jest zgodne ze zharmonizowanym systemem kodów taryfowych określonym przez Światową Organizację Handlu (WTO). Cła mogą być pobierane na dwa sposoby, jako cło ad valorem lub cło specyficzne za jednostkę towaru.

W odniesieniu do produktów rolnych i spożywczych ustalono cło łączone, tzn. zarówno cło ad valorem, jak i cło specyficzne są pobierane jednocześnie.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?