Estonia

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Estonia znajduje się w północno-wschodniej Europie, graniczy z Morzem Bałtyckim na zachodzie, Zatoką Fińską na północy, Łotwą na południu i Rosją na wschodzie. Jest on podzielony na 15 powiatów i 79 gmin lokalnych, a jego stolicą jest Tallinn. Językiem urzędowym Estonii jest język estoński, a walutą jest euro (EUR).

Estonia posiada nowoczesną gospodarkę rynkową i jeden z wyższych poziomów dochodu na mieszkańca w Europie Środkowej i w regionie Morza Bałtyckiego. Kolejne rządy Estonii realizowały program gospodarczy na rzecz wolnego rynku i gospodarki pro-biznesowej, a ich zaangażowanie w reformy prorynkowe było niewielkie. Obecny rząd prowadził stosunkowo rozsądną politykę fiskalną, która doprowadziła do zrównoważenia budżetów i niskiego długu publicznego. Priorytetem Estonii było utrzymanie wysokich stóp wzrostu, które wynoszą średnio 6 % rocznie. Gospodarka korzysta z silnych sektorów elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz silnych powiązań handlowych z Finlandią, Szwecją i Niemcami.

Estonia przystąpiła wiosną 2004 r. zarówno do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), jak i do Unii Europejskiej (UE). W dniu 9 grudnia 2010 r. Estonia została 34. państwem członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Estonia przyjęła euro 1 stycznia 2011 roku.

NASZE USŁUGI

ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

LICENCJE NA USŁUGI MAKLERSKIE

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Osoba fizyczna będąca rezydentem Estonii podlega opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia. Osoby niebędące rezydentami są opodatkowane od swoich estońskich dochodów.

Dochody podlegające opodatkowaniu w Estonii obejmują zarówno dochody aktywne, takie jak zatrudnienie i dochody z działalności gospodarczej, jak również dochody pasywne, takie jak zyski kapitałowe, czynsze i opłaty licencyjne, odsetki, dywidendy, niektóre przychody z ubezpieczenia, emerytury, stypendia, dotacje, nagrody i wygrane w loterii itp. Wykaz ten nie jest wyczerpujący; w związku z tym każdy dochód uzyskany przez osobę fizyczną będącą rezydentem, która nie należy do powyższych kategorii, podlega opodatkowaniu, chyba że dostępne jest zwolnienie podatkowe.

Większość pozycji dochodu osób fizycznych podlega opodatkowaniu brutto, głównie poprzez pobieranie podatku u źródła, podczas gdy dochód z działalności gospodarczej i zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu netto pod pewnymi warunkami.

W Estonii obowiązuje liniowa (tj. zryczałtowana) stawka podatkowa w wysokości 20%, która ma zastosowanie do wszystkich pozycji dochodów uzyskiwanych przez podatnika będącego rezydentem. Od 2018 r. dywidendy, które podlegają stawce obniżonej w wysokości 14% na poziomie estońskiej spółki dystrybucyjnej, będą podlegały opodatkowaniu u źródła w wysokości 7%. Niektóre wypłaty emerytur podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Osoby fizyczne uznaje się za rezydentów Estonii, jeżeli mają stałe miejsce zamieszkania w Estonii, ich pobyt w Estonii w dowolnym okresie 12 miesięcy przekracza 183 dni lub są estońskimi urzędnikami państwowymi, którzy są wysyłani za granicę w ramach zadania. Osoba fizyczna może zostać uznana za rezydenta podatkowego od dnia przyjazdu do Estonii. Do celów określenia liczby dni, każda część dnia liczy się jako pełny dzień.

Jeśli artykuł o zerwaniu więzi w obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) przydziela miejsce zamieszkania osoby fizycznej z podwójnym rezydentem do innego kraju (najczęściej, jeśli dom i rodzina osoby fizycznej pozostają za granicą podczas wykonywania zadania w Estonii), wówczas osoba fizyczna będzie opodatkowana jako nierezydent w Estonii, niezależnie od wyżej wymienionej estońskiej zasady krajowej.

O zmianie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych należy powiadomić Urząd Podatkowo-Celny.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe w Estonii ze sprzedaży lub wymiany aktywów są zazwyczaj opodatkowane na zasadzie netto jako część zwykłego dochodu, ale straty kapitałowe mogą być jedynie kompensowane z zyskami kapitałowymi. Niektóre kwalifikujące się zyski kapitałowe są zwolnione z podatku dochodowego, takie jak zyski ze sprzedaży miejsca zamieszkania.

Niektóre zyski kapitałowe zrealizowane przez nierezydentów stanowią część ich estońskiego dochodu pochodzącego ze źródeł, w przypadku których podlegają one opodatkowaniu w wysokości 20 % estońskiego podatku dochodowego i składają deklarację podatkową estońskim organom podatkowym. Takie rodzaje dochodów obejmują:

  • pewne zyski kapitałowe (np. zyski związane z nieruchomościami położonymi w Estonii)

  • zysków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej w Estonii bez zarejestrowanego PE,

  • oraz inne pozycje dochodu, od których podatek powinien był zostać potrącony, ale nie został potrącony.

Dochód z inwestycji jest zazwyczaj opodatkowany na zasadzie brutto jako część zwykłego dochodu. Może to obejmować, na przykład, pewne dywidendy zagraniczne, odsetki i przychody z tytułu ubezpieczeń. Jednakże zwolniony z podatku system rachunku inwestycyjnego ma zastosowanie do osób fizycznych będących rezydentami, w ramach którego osoby fizyczne mogą odroczyć moment opodatkowania dochodu z inwestycji i zysków kapitałowych pochodzących z kwalifikowanych papierów wartościowych. Pod pewnymi warunkami osoby fizyczne mogą reinwestować takie dochody lub zyski, nie płacąc żadnego podatku dochodowego.

W obawie przed wzrostem wypłaty “wynagrodzeń z tytułu dywidend”, całkowite obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) z tytułu dywidend utrzymuje się na poziomie około 20 %. Jeżeli osoba fizyczna będąca rezydentem otrzymuje dywidendę, która została opodatkowana w wysokości 14%, wówczas stosuje się stawkę podatku u źródła w wysokości 7%. Dywidendy zagraniczne są zwolnione z podatku pod warunkiem, że albo zyski bazowe, z których wypłacane są dywidendy, podlegały opodatkowaniu zagranicznym podatkiem dochodowym, albo podatek dochodowy został potrącony z otrzymanych dywidend.

Jeżeli odbiorcą dywidendy opodatkowanej 14% CIT jest osoba fizyczna niebędąca rezydentem, zastosowanie będzie miała stawka WHT w wysokości 7%, chyba że umowa podatkowa przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%).

W przypadku osób niebędących rezydentami, kwoty brutto czynszu i opłat licencyjnych zasadniczo podlegają podatkowi u źródła, odpowiednio 20% i 10%.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Wszystkie niepodzielone zyski przedsiębiorstw są zwolnione z podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno aktywne (np. handlowe), jak i pasywne (np. dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne) rodzaje dochodów. Obejmuje ona również zyski kapitałowe ze sprzedaży wszystkich rodzajów aktywów, w tym akcji, papierów wartościowych i nieruchomości. Ten system podatkowy jest dostępny dla spółek będących rezydentami estońskimi i stałych zakładów spółek niebędących rezydentami, które są zarejestrowane w Estonii.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw jest odraczane do momentu podziału zysków w formie dywidend lub uznania ich za podzielone, np. w przypadku korekt cen transferowych, wydatków i płatności, które nie mają celu biznesowego, świadczeń dodatkowych, prezentów, darowizn i wydatków reprezentacyjnych.

Wypracowane zyski podlegają z reguły podatkowi CIT w wysokości 20% w stosunku 20/80 wartości netto podziału zysku. Na przykład, firma, która ma zyski w wysokości 100 euro (EUR) dostępne do podziału, może wypłacić dywidendę w wysokości 80 euro, od której musi zapłacić CIT w wysokości 20 euro.

Od 2018 r. dostępny jest niższy podatek CIT w wysokości 14% dla firm regularnie dokonujących wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie niższej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się stawkę WHT w wysokości 7%, chyba że umowa podatkowa przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej dywidendy.

W Estonii spółki będące rezydentami są opodatkowane od zysków rozdzielanych z ich światowych dochodów, podczas gdy fundusze private equity nierezydentów są opodatkowane tylko od zysków rozdzielanych z dochodów pochodzących ze źródeł estońskich. Inne dochody ze źródeł estońskich uzyskiwane przez nierezydentów mogą podlegać ostatecznemu podatkowi u źródła lub CIT w drodze oceny.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Podmiot prawny jest uznawany za rezydenta w Estonii do celów podatkowych, jeżeli ma siedzibę na mocy prawa estońskiego. Nie istnieje test zarządzania i kontroli w celu określenia rezydencji osoby prawnej. Większość sygnatariuszy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania osób prawnych opiera się na procedurach właściwych organów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Zyski podlegające podziałowi ustala się na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z estońskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i dokonuje się korekt zysków księgowych dla celów podatkowych (np. amortyzacja podatkowa, przeniesienie strat podatkowych lub zwrot podatku).

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego związane z wypłatą dywidendy ujmuje się jako koszt w momencie zadeklarowania dywidendy, niezależnie od tego, kiedy zyski zostały wygenerowane lub wypłacone.

Dywidendy wypłacane przez spółki estońskie podlegają z reguły podatkowi CIT 20/80 na poziomie spółki wypłacającej. Dywidendy wypłacane przez spółki estońskie są jednak zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli dywidendy są wypłacane:

  • dywidendy otrzymane od spółek będących rezydentami podatkowymi Estonii, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii (z wyjątkiem spółek będących rezydentami podatkowymi), w których spółka estońska posiada co najmniej 10 % udziałów,

  • zyski przypisywane PE w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii,

  • dywidend otrzymanych od wszystkich innych spółek zagranicznych, w których spółka estońska (z wyjątkiem spółek działających w rajach podatkowych) posiada co najmniej 10% udziałów, pod warunkiem, że zyski bazowe zostały objęte podatkiem zagranicznym lub że zagraniczny podatek dochodowy został potrącony z otrzymanych dywidend,

  • lub zyski przypisywane zagranicznemu funduszowi private equity we wszystkich innych krajach, pod warunkiem, że zyski te podlegały opodatkowaniu w kraju funduszu private equity.

Ponadto dywidendy giełdowe (akcje premiowe) wypłacane akcjonariuszom są zwolnione z podatku CIT w stosunku 20/80.

Niektóre podatki krajowe i zagraniczne mogą być również zaliczone na poczet podatku CIT w wysokości 20/80 zgodnie z przepisami prawa krajowego lub umowami podatkowymi.

Od 2018 r. dostępna jest niższa stawka podatku CIT w wysokości 14% dla przedsiębiorstw regularnie dokonujących wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie niższej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat (20%) będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej wypłaty dywidendy. W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się stawkę WHT w wysokości 7%, chyba że umowa podatkowa przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%).

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Standardowa stawka VAT wynosi 20%. Stawka obniżona w wysokości 9% ma zastosowanie do książek, czasopism (z nielicznymi wyjątkami), usług hotelarskich i wymienionych produktów farmaceutycznych.

Stawka VAT na eksport towarów i niektórych usług wynosi 0% (tj. zwolnione z podatku kredytowego). Niektóre usługi, takie jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia, niektóre usługi finansowe oraz transakcje z papierami wartościowymi, są zwolnione (tj. zwolnione z podatku bez kredytu).

CŁA

Estonia jest państwem członkowskim UE, w związku z czym zastosowanie ma kodeks celny UE.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?