Gibraltar

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Gibraltar jest półwyspem położonym na południowym krańcu Hiszpanii, zwróconym w stronę północnego wybrzeża Afryki i dominującym zachodnim wejściem do Morza Śródziemnego. Strategiczne znaczenie Gibraltaru nadało mu długą i pełną wydarzeń historię oraz wpływ na wydarzenia na świecie.

Wyspę zamieszkuje około 30.000 mieszkańców. Angielski jest językiem urzędowym, ale większość mieszkańców jest dwujęzyczna posługując się językiem angielskim i hiszpańskim. Walutą jest funt gibraltarski (GIP), który jest równy funtowi brytyjskiemu (GBP).

Gibraltar utrzymuje szczególne stosunki z Unią Europejską (UE). Znajduje się  w obrębie Unii Europejskiej na mocy art. 227 ust. 4 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG), ponieważ jest terytorium europejskim, za którego stosunki zewnętrzne odpowiada Wielka Brytania. Jednakże na mocy art. 28 Traktatu o Przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (UK) z 1971 r. Gibraltar jest zwolniony ze wspólnej taryfy celnej, wspólnej polityki rolnej oraz harmonizacji podatków obrotowych, a w szczególności podatku od wartości dodanej (VAT). Oczekuje się, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w dniu 31 Grudnia 2019 r. Jeżeli Zjednoczone Królestwo zdecyduje się na wyjście, Gibraltar również przestanie być członkiem Unii Europejskiej w tym dniu.

Gibraltar należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i stanowi część Jednolitego Europejskiego Rynku usług, w tym usług finansowych. Instytucje finansowe Gibraltaru są w stanie w pełni wykorzystać tę pozycję i są w stanie “legitymizowac” swoje usługi w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem mają dostęp do rynku liczącego blisko 500 milionów osób.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

REJESTRACJA FUNDACJI PRYWATNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Podatek dochodowy jest naliczany od dochodu osiągniętego lub uzyskanego  na Gibraltarze. Zasada “osiągnięte” jest łagodzona w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 30 dni łącznie w ciągu roku podatkowego, tak aby osoby takie otrzymały zwrot podatku zapłaconego od dochodu z działalności prowadzonej na Gibraltarze.

Podatek dochodowy jest również pobierany od niektórych dochodów uzyskanych w, uzyskanych lub otrzymanych w dowolnym miejscu innym niż Gibraltar przez jakąkolwiek osobę zwykle zamieszkałą na Gibraltarze.

Osoby fizyczne mają wybór pomiędzy opodatkowaniem w ramach systemu opartego na zasiłkach lub w ramach systemu opartego na dochodzie brutto i będą oceniane w ramach systemu skutkującego niższym podatkiem.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Definicja miejsca zamieszkania dla osób fizycznych obejmuje odniesienie do 183-dniowego liczenia dni w dowolnym roku podatkowym i ponad 300 dni łącznie w ciągu trzech kolejnych lat oceny.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Na Gibraltarze nie ma podatku od zysków kapitałowych. Dywidendy podlegają opodatkowaniu w zakresie, w jakim podstawowy dochód spółki obejmuje dochód podlegający opodatkowaniu na Gibraltarze.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółki podlegają opodatkowaniu  od dochodów osiągniętych na Gibraltarze i z niego uzyskanych.

Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 10%, przy czym dostawcy mediów i energii oraz spółki nadużywające dominującej pozycji płacą wyższą stawkę w wysokości 20%. W przypadku firm telekomunikacyjnych, stawka 10% będzie miała zastosowanie do zysków i zysków wynikających z ich działalności i działalności niezwiązanej z telekomunikacją.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Spółka na Gibraltarze będzie uważana za rezydenta, jeżeli zarządzanie i kontrola nad jej działalnością jest sprawowana z Gibraltaru lub spoza Gibraltaru przez osoby, które są zwykle rezydentami podatkowymi w Gibraltarze. Lokalizacja centralnego zarządzania i kontroli zostanie ustalona zgodnie z zasadami prawnymi ustanowionymi w Zjednoczonym Królestwie i jest miejscem najwyższej formy kontroli i kierowania sprawami spółki, w przeciwieństwie do decyzji w sprawie bieżącego prowadzenia działalności.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Nie pobiera się podatku od dywidendy otrzymanej przez spółkę gibraltarską od jakiejkolwiek innej spółki.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Firmy posiadające licencję bankową lub licencję na pożyczanie pieniędzy i zarabiające odsetki jako paragon handlowy będą miały te odsetki traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Odsetki otrzymane lub należne spółce gibraltarskiej wynikające z pożyczki udzielonej pomiędzy spółkami będą podlegały opodatkowaniu według standardowej stawki CIT. W przypadku, gdy odsetki otrzymane lub należne są niższe niż 100 000 GBP rocznie, odsetki są zwolnione z wszelkich opłat podatkowych.

Wszelkie inne odsetki otrzymane lub należne nie podlegają opodatkowaniu w Gibraltarze.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

W Gibraltarze nie ma podatku VAT.

CŁA

Towary przywożone na Gibraltar podlegają należnościom celnym przywozowym według różnych stawek. Najbardziej zauważalne wyjątki to paliwo, tytoń i alkohol, które podlegają stałej stawce celnej niezależnie od wartości, oraz pojazdy silnikowe, które podlegają opłacie celnej według różnych stawek od 2 % do 35% wartości, w zależności od rodzaju i wielkości silnika oraz tego, czy jest to przywóz prywatny, czy też przez pośrednika.

Nie ma przepisu dotyczącego podatku akcyzowego w Gibraltarze.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?