Czechy

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Czechy, kraj śródlądowy w Europie Środkowej, graniczy z Polską na północy, Niemcami na zachodzie, Austrią na południu i Słowacją na wschodzie. Podzielony jest na 14 regionów, a stolicą jest Praga. Oficjalnym językiem Republiki Czeskiej jest język czeski, a walutą jest korona czeska (CZK).

Czechy oddzieliły się od Słowacji 1 stycznia 1993 r. i jest obecnie jednym z najbardziej stabilnych i zamożnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Czechy są członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (od 1995 r.), Unii Europejskiej (UE) (od 2004 r.) oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (od 1999 r.).

Utrzymanie otwartego klimatu inwestycyjnego było kluczowym elementem przejścia Czech do funkcjonującej gospodarki rynkowej. Jako członek Unii Europejskiej, z korzystnym położeniem w centrum Europy, stosunkowo niską strukturą kosztów i dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą, Czechy są atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Przed przystąpieniem do UE w 2004 r. rząd czeski zharmonizował swoje przepisy prawne z przepisami Unii Europejskiej.

NASZE USŁUGI W CZECHACH

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Czescy rezydenci podatkowi z reguły podlegają czeskiemu podatkowi dochodowemu od swoich światowych dochodów. Osoby niebędące rezydentami podatkowymi są zazwyczaj opodatkowane tylko od dochodów uznawanych za dochody pochodzące z Czech.

W roku 2019 stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 15%.

Od 2013 r. wprowadzono “składkę solidarnościową” w wysokości 7% dochodu (dochód brutto z tytułu zatrudnienia i dochód z tytułu samozatrudnienia pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) ponad limit płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego (około 130 800 koron czeskich miesięcznie). Ta dodatkowa “składka solidarnościowa” dotyczy wyłącznie dochodów z tytułu zatrudnienia i działalności gospodarczej.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ W CZECHACH

Osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta do celów podatkowych w Republice Czeskiej, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • osoba fizyczna posiada stały dom w Republice Czeskiej (miejsce zamieszkania będące jej własnością lub wynajmowane, w którym osoba fizyczna ma zamiar mieszkać na stałe). Posiadanie wizy długoterminowej samo w sobie nie czyni osoby fizycznej rezydentem podatkowym w Republice Czeskiej.

  • Osoba fizyczna przebywa w Republice Czeskiej przez 183 lub więcej dni w roku kalendarzowym. Dotyczy to również dni przyjazdu i wyjazdu.

Osoba fizyczna niespełniająca warunków czeskiej rezydencji podatkowej jest uważana za nierezydenta podatkowego w Czechach. Nierezydenci przebywający w Republice Czeskiej krócej niż 183 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy i pracujący dla zagranicznego pracodawcy nie podlegającego opodatkowaniu w Republice Czeskiej nie podlegają czeskiemu podatkowi dochodowemu od dochodów z pracy wykonywanej w Republice Czeskiej (dochód ze źródeł czeskich).

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

W Republice Czeskiej nie istnieje oddzielny podatek od zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe stanowią część zagregowanej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która podlega 15% stawce podatkowej.

Zyski ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione, jeśli osoba fizyczna posiada nieruchomość dłużej niż określony limit czasowy.

Główne terminy są następujące:

  • Trzy lata dla bezpośredniej własności w spółce akcyjnej lub funduszu.

  • Pięć lat w przypadku udziałów w innych spółkach.

  • Dwa lata w przypadku osobistego miejsca zamieszkania używanego do życia bezpośrednio przed sprzedażą (pięć lat w przypadku nieruchomości w innych przypadkach).

  • Jeden rok dla samochodów, statków i samolotów.

Należy pamiętać, że powyższe ma zastosowanie do zysków z nieruchomości, które nie stanowią części majątku biznesowego osoby fizycznej. Zyski z działalności gospodarczej są opodatkowane w oparciu o zasady podobne do tych, które mają zastosowanie do spółek.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dotyczy zysków generowanych przez wszystkie spółki, w tym oddziały spółek zagranicznych. Partnerzy korporacyjni w spółkach jawnych (tj. nieograniczeni) oraz komplementariusze korporacyjni (tj. nieograniczeni) w spółce komandytowej podlegają CIT od ich udziału w zyskach w spółce.

Spółki będące rezydentami w Czechach są zobowiązane do zapłaty podatku CIT od dochodów pochodzących ze źródeł ogólnoświatowych. Spółki nie będące rezydentami są zobowiązane do zapłaty podatku CIT od dochodów pochodzących z Republiki Czeskiej.

Stawka 19% podatku CIT ma zastosowanie do wszystkich zysków z działalności gospodarczej, w tym zysków kapitałowych ze sprzedaży akcji (jeżeli nie są one zwolnione z opodatkowania w ramach systemu zwolnień z tytułu uczestnictwa).

Istnieje specjalna stawka podatkowa w wysokości 15% nakładana na dochody z dywidend uzyskiwane przez czeskie podmioty będące rezydentami podatkowymi od podmiotów niebędących rezydentami (chyba że podlegają one zwolnieniu z podatku od udziału).

Do dochodów z określonych inwestycji stosuje się stawkę 5% CIT, a do funduszy emerytalnych stawkę 0% CIT.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ W CZECHACH

Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Czechach do celów podatku od wartości dodanej, jeżeli jest zarejestrowane w Czechach lub ma miejsce zarządzania znajdujące się w Czechach.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE

W Czechach nie pobiera się odrębnego podatku od zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe są wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowane jako zwykły dochód w roku, w którym powstały.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez czeskie spółki będące rezydentami podatkowymi od podmiotów niebędących rezydentami podlegają specjalnej stawce podatkowej w wysokości 15%, chyba że są zwolnione z opodatkowania na podstawie systemu zwolnień z tytułu uczestnictwa opisanego poniżej.

Dywidendy wypłacane przez czeskie spółki będące rezydentami podatkowymi na rzecz czeskich podmiotów będących rezydentami podlegają 15 % ostatecznemu podatkowi u źródła (WHT), chyba że są one zwolnione w ramach systemu zwolnień z podatku od udziału.

Dywidendy wypłacane przez czeskie spółki będące rezydentami podatkowymi na rzecz czeskich podmiotów niebędących rezydentami podlegają ostatecznemu podatkowi u źródła w wysokości 15%, chyba że są one zwolnione z podatku u źródła w ramach systemu zwolnień z tytułu uczestnictwa lub uległy zmniejszeniu w ramach odpowiedniego podatku u źródła. Dywidendy wypłacane podmiotom będącym rezydentami krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz krajów, z którymi Czechy nie posiadają podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowy o wymianie informacji podatkowych (TIEA), podlegają podatkowi u źródła dochodu w wysokości 35%.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Odsetki i należności licencyjne otrzymane przez czeskich rezydentów podatkowych są wliczane do standardowej podstawy opodatkowania podlegającej 19% stawce CIT.

Odsetki i należności licencyjne otrzymane przez czeskich nierezydentów podatkowych podlegają podatkowi u źródła czeskiego w wysokości 15% WHT, chyba że podlegają krajowemu zwolnieniu lub DTT stanowi inaczej. Odsetki i należności licencyjne płacone przez czeskich rezydentów podatkowych podmiotom będącym rezydentami krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów, z którymi Republika Czeska nie posiada wykonalnego podatku u źródła lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają podatkowi u źródła w wysokości 35%.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podatek VAT jest zazwyczaj naliczany w wysokości 21% od dostaw towarów i usług w Republice Czeskiej. Niektóre towary (np. artykuły spożywcze, zakwaterowanie, restauracja) są opodatkowane stawką 15%, a druga obniżona stawka 10% ma zastosowanie do określonych kategorii towarów (niektóre leki, książki i żywność dla dzieci) lub usług transportu publicznego.

CŁA

Cła są obliczane zgodnie z taryfą celną i przepisami celnymi UE.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?