Irlandia

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Irlandia znajduje się w północno-zachodniej Europie i jest oddalona o około 20 kilometrów od Wielkiej Brytanii w jej najbliższym punkcie. Całkowita powierzchnia wyspy wynosi 84 421 kilometrów kwadratowych, z czego 14 139 kilometrów kwadratowych zajmuje Irlandia Północna (politycznie część Zjednoczonego Królestwa), a pozostała część stanowi niezależną demokrację parlamentarną o nazwie Irlandia. Irlandia liczy ok. 4,9 mln mieszkańców, przy czym największe skupiska znajdują się na wschodnim i południowym wybrzeżu. Stolicą Irlandii jest Dublin. Językami urzędowymi Irlandii są irlandzki i angielski. Działalność gospodarcza prowadzona jest w języku angielskim, a walutą jest euro (EUR).,

Irlandia jest demokracją parlamentarną. Prawo podstawowe kraju jest zawarte w Konstytucji Irlandii, przyjętej w 1937 r. i od tego czasu wielokrotnie zmienianej w drodze referendów publicznych. Konstytucja określa podstawowe prawa obywateli, formę rządu i jego uprawnienia. Określa również ustrój sądów i reguluje zasady powoływania sędziów. Parlament krajowy składa się z prezydenta i dwóch izb: Izby Reprezentantów (Dáil Éireann) i Senatu (Seanad Éireann). Prezydent jest jedynie głową państwa i nie sprawuje funkcji wykonawczych. Władzę wykonawczą sprawuje premier (Taoiseach) i gabinet, natomiast prawo stanowienia prawa należy do parlamentu.

Środowisko polityczne jest stabilne i w ostatnich dziesięcioleciach było zdominowane przez partie o poglądach centrowych lub centroprawicowych. Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej (UE) oraz większości głównych organizacji międzynarodowych, ale zachowuje neutralne stanowisko w sprawach wojskowych.

Polityka gospodarcza rządu jest ukierunkowana na tworzenie stabilnego środowiska gospodarczego, sprzyjającego potrzebom przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich czterech dekad Irlandia nieustannie inwestowała i reinwestowała, aby sprostać wymaganiom rosnącego i wyrafinowanego międzynarodowego sektora biznesowego. Obecnie Irlandia jest jedną z najbardziej preferowanych lokalizacji dla inwestycji w Europie. Site Selection umieścił Irlandię na pierwszym miejscu pod względem liczby mieszkańców w Europie Zachodniej w swoim rankingu 2020 Best to Invest. Według raportu IBM “2019 Global Location Trends Annual Report”, Irlandia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem “szacowanej liczby miejsc pracy na milion mieszkańców”. Irlandia zajmuje również trzecie miejsce na świecie pod względem “średniej wartości miejsc pracy w projektach inwestycyjnych”. Pokazuje to, że firmy przy podejmowaniu decyzji o miejscu inwestycji zwracają uwagę raczej na czynniki strukturalne, takie jak korzystne otoczenie biznesowe, dostępność umiejętności oraz silne strony klastrów/sektorów, niż na zjawiska cykliczne, takie jak krótkoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego lub deficyty fiskalne. Świadczy o tym fakt, że ponad 1000 firm z całego świata wybrało Irlandię jako swoją bazę do prowadzenia działalności gospodarczej oraz że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Irlandii znacznie wzrosły w ostatnich latach, pomimo niepewności gospodarczej na świecie. Irlandia przyjęła inwestycje z szerokiego zakresu sektorów gospodarki, w tym elektroniki i inżynierii, produktów farmaceutycznych i opieki zdrowotnej, technologii i oprogramowania komputerowego, usług finansowych oraz szeregu usług będących przedmiotem handlu międzynarodowego. Irlandia posiada jedne z najbardziej kompleksowych ram prawnych w Europie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP).

Ciągły sukces Irlandii jako miejsca inwestycji opiera się na pozytywnym podejściu kolejnych irlandzkich rządów do rozwoju przedsiębiorstw. Podejście to zapewniło korzystne środowisko podatkowe, konkurencyjne koszty operacyjne, produktywną, dobrze wykształconą i elastyczną siłę roboczą oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę ze światowej klasy usługami pomocniczymi.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Irlandzki podatek dochodowy jest nakładany na światowy dochód osoby fizycznej, która jest rezydentem i ma miejsce zamieszkania w Irlandii.

Osoba fizyczna, która jest rezydentem, ale nie ma miejsca zamieszkania w Irlandii, podlega irlandzkiemu podatkowi dochodowemu od dochodu pochodzącego z Irlandii, dochodu z pracy za granicą uzyskanego podczas wykonywania obowiązków służbowych w Irlandii oraz od innych zagranicznych dochodów w zakresie, w jakim są one przekazywane do Irlandii.

Osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w Irlandii jest zasadniczo zobowiązana do zapłaty irlandzkiego podatku dochodowego tylko od dochodu pochodzącego z Irlandii.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym w danym roku podatkowym, jeśli przebywa w Irlandii przez 183 dni lub więcej w tym roku, lub 280 dni lub więcej w tym i poprzednim roku łącznie, w tym co najmniej 30 dni w każdym roku. Osoba fizyczna jest rezydentem w Irlandii przez dany dzień, jeśli jest obecna w Irlandii przez jakąkolwiek część tego dnia.

Istnieją również szczególne zasady podatkowe w odniesieniu do ulgi z tytułu podzielonego roku, które mogą mieć znaczenie dla osób fizycznych przybywających do Irlandii lub z niej wyjeżdżających.

Zwykły rezydent jest szczegółowo zdefiniowany w irlandzkim prawie podatkowym. Osoba fizyczna staje się zwykłym rezydentem po nieprzerwanym okresie trzech kolejnych lat rezydencji podatkowej i trwa przez okres 3 lat po ustaniu zwykłej rezydencji podatkowej.

Domicyl to zasadniczo kraj, który jest uważany za stałe miejsce zamieszkania danej osoby i różni się od obywatelstwa prawnego i miejsca zamieszkania.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Osoba fizyczna zamieszkała w Irlandii, która jest irlandzkim rezydentem lub zwykłym rezydentem, podlega opodatkowaniu irlandzkim podatkiem od zysków kapitałowych (CGT) od zysków osiągniętych na całym świecie.

Osoba fizyczna nieposiadająca siedziby, lecz będąca rezydentem lub zwykłym rezydentem w Irlandii, podlega irlandzkiemu podatkowi CGT od pełnej kwoty zysków wynikających ze zbycia aktywów znajdujących się w Irlandii oraz od części innych zysków zagranicznych, które są przekazywane Irlandii.

Osoba fizyczna niebędąca rezydentem irlandzkim, która również nie jest rezydentem nadzwyczajnym, podlega irlandzkiemu podatkowi CGT z tytułu zysków powstałych w Irlandii ze zbycia irlandzkich “określonych” aktywów (np. gruntów i budynków w Irlandii).

Obecna stopa CGT wynosi 33 %. Stawka 40 % ma zastosowanie w przypadku niektórych udziałów w funduszach i polisach ubezpieczenia na życie.

Roczny zysk w wysokości do 1 270 EUR dla osoby fizycznej jest zwolniony z podatku CGT. Zwolnienie to nie może być przenoszone między małżonkami.

W przypadku zbycia dokonanego między dniem 1 stycznia a dniem 30 listopada (okres początkowy) należy zapłacić CGT do dnia 15 grudnia tego samego roku. W przypadku zbycia dokonanego między dniem 1 grudnia a dniem 31 grudnia (okres późniejszy) należy zapłacić CGT do dnia 31 stycznia następnego roku.  

W przypadku zbycia dokonanego na podstawie pisemnej umowy czas zbycia jest zazwyczaj datą umowy.

Podatek u źródła od dywidend (DWT) ma zastosowanie do dywidend i innych wypłat dokonywanych przez spółki będące rezydentami Irlandii, według standardowej stawki podatku dochodowego (tj. 20%). Zwolnienia z DWT mogą mieć zastosowanie w przypadku niektórych kategorii osób fizycznych, które nie są rezydentami ani zwyczajnymi rezydentami w Irlandii.

Osoby fizyczne, które są rezydentami, ale nie mają miejsca zamieszkania w Irlandii, podlegają irlandzkiemu podatkowi dochodowemu od zagranicznych dochodów z inwestycji w zakresie, w jakim są one przekazywane do Irlandii. 

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Podatek dochodowy od osób prawnych w Irlandii jest naliczany w następujący sposób od dochodów i zysków kapitałowych:

  • Standardowa stawka podatku dochodowego – 12,5%

  • Podwyższona stawka podatku dochodowego – 25%

  • Stawka opodatkowania zysków kapitałowych – 33%

Spółki będące rezydentami podlegają opodatkowaniu w Irlandii od ich światowych zysków (w tym zysków). Spółki niebędące rezydentami podlegają irlandzkiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych jedynie w odniesieniu do zysków z działalności gospodarczej irlandzkiego oddziału lub agencji oraz irlandzkiemu podatkowi dochodowemu (zazwyczaj poprzez pobieranie podatku u źródła w Irlandii) w odniesieniu do niektórych dochodów pochodzących z Irlandii.

Dochód niehandlowy (pasywny) obejmuje dywidendy od spółek mających siedzibę poza Irlandią (z pewnymi wyjątkami), odsetki, czynsze i opłaty licencyjne. Prawodawstwo przewiduje, że niektóre dochody z dywidend (np. dochody z transakcji zagranicznych) podlegają opodatkowaniu w wysokości 12,5 %.) Wyższa stawka (tj. 25 %) ma również zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w całości poza Irlandią oraz do dochodów z handlu gruntami, górnictwa i wydobycia ropy naftowej.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Irlandia w celu dalszego zwiększenia przejrzystości systemu podatkowego w ustawie budżetowej na 2014 r. ogłoszono zmiany w irlandzkich przepisach dotyczących siedziby do celów podatkowych osób prawnych.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono szerszą reformę rezydencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, aby zagwarantować, że irlandzkie spółki posiadające osobowość prawną mogą być uznawane za rezydentów innych niż irlandzcy wyłącznie na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT). Przepisy te obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do nowo zawiązanych spółek.

W celu zapewnienia pewności spółkom prowadzącym już działalność w Irlandii (tj. zarejestrowanym przed dniem 1 stycznia 2015 r.), zmiany obejmują okres przejściowy do końca 2020 r. Chociaż obecne przedsiębiorstwa irlandzkie nie powinny być zmuszone do podjęcia natychmiastowych działań, w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie grupy prowadzące działalność w Irlandii muszą uważnie monitorować sytuację w zakresie rezydencji podatkowej przedsiębiorstw zarejestrowanych w Irlandii, będących nierezydentami, które nie spełniają jedynego wyjątku zawartego w przepisach ustawy budżetowej na rok 2014. Obejmuje to, na przykład, uwzględnienie wpływu wszelkich proponowanych transakcji połączenia i przejęcia (M&A) obejmujących zarówno zmianę struktury własności, jak i zmiany/środki integracji przedsiębiorstw.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

MSR/MSSF/irlandzkie GAAP. Sprawozdania finansowe muszą być składane corocznie

ZYSKI KAPITAŁOWE I PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w Irlandii w odniesieniu do zysków powstających ze zbycia aktywów kapitałowych. Dochód podlegający opodatkowaniu uzyskuje się poprzez odliczenie od przychodów ze sprzedaży kosztów poniesionych w związku z nabyciem składnika aktywów (indeksowanych w celu odzwierciedlenia inflacji tylko do dnia 31 grudnia 2002 r.). Uzyskany zysk podlega opodatkowaniu w wysokości 33%. W przypadku zbycia udziałów w funduszach zagranicznych i zagranicznych polisach na życie, ulga z tytułu indeksacji nie ma zastosowania; podczas gdy stawka podatkowa wynosząca 33% ma zastosowanie do udziałowców nieposiadających osobowości prawnej w odniesieniu do funduszy i polis zlokalizowanych w krajach UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)/DTT, a stawka 33% lub 40% ma zastosowanie do funduszy lub polis zlokalizowanych we wszystkich innych jurysdykcjach. Do irlandzkich udziałowców przedsiębiorstw inwestujących w fundusze irlandzkie stosuje się obniżoną stawkę w wysokości 25 % podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych (exit tax). Specjalne zasady mają zastosowanie do zysków (i strat) ze zbycia gruntów pod zabudowę w Irlandii.

Spółki będące rezydentami podatkowymi w Irlandii (tj. zarządzane i kontrolowane w Irlandii lub zarejestrowane w Irlandii i niekwalifikujące się do wykluczenia z pobytu w Irlandii z racji posiadania statusu rezydenta na terytorium DTT) podlegają opodatkowaniu od zysków na całym świecie. Spółki nierezydenci podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych z tytułu zbycia irlandzkich gruntów, budynków, praw do minerałów oraz praw do poszukiwań na irlandzkim szelfie kontynentalnym, a także akcji spółek nienotowanych (nienotowanych na giełdzie), których wartość znacznie (ponad 50 %) pochodzi z tych aktywów. Spółki niebędące rezydentami podlegają również podatkowi od zysków kapitałowych z tytułu realizacji aktywów wykorzystywanych do celów działalności prowadzonej w Irlandii.

Straty wynikające ze zbycia aktywów kapitałowych mogą zostać skompensowane z zyskami kapitałowymi w danym okresie obrachunkowym lub przeniesione na następne lata w celu skompensowania przyszłych zysków kapitałowych. Niedozwolony jest całkowity zwrot strat kapitałowych. Nie istnieje mechanizm kompensowania strat kapitałowych z dochodami z działalności gospodarczej lub oddawania strat kapitałowych w ramach grupy podatkowej.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy od spółek będących rezydentami irlandzkimi są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Dywidendy wypłacane z zysków z działalności gospodarczej spółki będącej rezydentem w państwie członkowskim UE lub kraju, z którym Irlandia posiada Traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub kraju, z którym Irlandia ratyfikowała Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych) mogą być opodatkowane stawką 12,5%, pod warunkiem złożenia wniosku. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12,5% ma zastosowanie do tego samego rodzaju dywidend otrzymywanych od spółek będących rezydentami w krajach nie objętych traktatem, pod warunkiem, że spółka wypłacająca dywidendę jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych lub wchodzi w skład 75% notowanej grupy, której główna kategoria akcji jest notowana zasadniczo i regularnie na irlandzkiej giełdzie papierów wartościowych, uznanej giełdzie papierów wartościowych w państwie członkowskim UE lub w kraju, z którym Irlandia ma traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub na takiej innej giełdzie papierów wartościowych, która została zatwierdzona przez Ministra Finansów do celów tego zwolnienia z podwójnego opodatkowania.

Jak wskazano powyżej, stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12,5% ma zastosowanie również do dywidend zagranicznych wypłacanych z zysków z działalności handlowej spółki mającej siedzibę w kraju, który ratyfikował Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych.

Dywidendy zagraniczne otrzymane przez spółkę irlandzką, w której posiada ona 5% lub mniej kapitału zakładowego i praw głosu w tej zagranicznej spółce, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku gdy spółka irlandzka byłaby opodatkowana od tego dochodu z dywidend jako dochodu z działalności handlowej.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Odsetki od większości irlandzkich rachunków depozytowych są wypłacane po odjęciu kwoty DIRT, która z dniem 1 stycznia 2019 r. zostaje zmniejszona o 2 % do 35 %. W przypadku, gdy odsetki są płacone lub zapisywane na innych rachunkach depozytowych (np. gdy odsetki są zapisywane w terminie zapadalności), podatek dochodowy w wysokości 35% jest potrącany u źródła. DIRT skutecznie zaspokaja pełne zobowiązanie podatkowe.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podatek VAT naliczany jest według standardowej stawki 23% od dostawy większości towarów i usług w toku lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązują dwie główne stawki obniżone VAT. Stawka 13,5 % ma zastosowanie między innymi do usług związanych z turystyką, takich jak zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, usługi budowlane, usługi pracochłonne, paliwo dla gospodarstw domowych i energia elektryczna. Ponadto obniżona stawka VAT w wysokości 9 % ma zastosowanie do gazet i obiektów sportowych.

CŁA

Towary przywożone do Irlandii z krajów spoza Unii Europejskiej podlegają należnościom celnym według odpowiednich stawek określonych w taryfie nomenklatury scalonej (CN) UE. Stawki te wahają się od 0% do 14% dla towarów przemysłowych, przy czym znacznie wyższe stawki mają zastosowanie do produktów rolnych. Przywóz może kwalifikować się do częściowego lub całkowitego obniżenia stawek w szczególnych okolicznościach.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?