Malta

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Malta to archipelag wysp położony na Morzu Śródziemnym. Była kolonią Korony Brytyjskiej na początku XIX wieku i pozostała nią do 21 września 1964 roku, kiedy to stała się niezależnym, suwerennym państwem. W 1974 r. Malta została ogłoszona republiką. Malta jest członkiem Wspólnoty Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce po uzyskaniu niepodległości Malta została przyjęta do Rady Europy.

W połowie lat 80. nastąpiła transformacja Malty w kwitnący ośrodek gospodarczy. Malta zaczęła być postrzegana przez społeczność międzynarodową jako atrakcyjny punkt przeładunku towarów, centrum finansowe i cel turystyczny. Przemysł wytwórczy również nadal się rozwijał. Mniej więcej w tym czasie Malta zaczęła wykazywać zainteresowanie członkostwem we Wspólnocie Europejskiej. Ostatecznie Malta przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w maju 2004 roku, a przyjęcie euro (EUR) nastąpiło kilka lat później, 1 stycznia 2008 roku. Stolicą Malty jest Valletta, a językami urzędowymi są maltański i angielski.

Maltański sektor usług finansowych znacznie się rozwinął w ostatnich latach (zwłaszcza po przystąpieniu do UE) i jest jednym z szybciej rozwijających się sektorów, wykorzystującym szereg kluczowych atrybutów, jakie oferuje Malta, w tym wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, doskonałe usługi, kompetencje, infrastrukturę techniczną oraz solidne ramy legislacyjne i regulacyjne, w tym efektywność podatkową.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA FUNDACJI PRYWATNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Malta opodatkowuje osoby fizyczne, które mają zarówno miejsce zamieszkania, jak i zwykłe miejsce pobytu na Malcie, od ich światowego dochodu.

Każda osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania na Malcie, ale nie ma na niej siedziby, podlega opodatkowaniu tylko od dochodu uzyskanego na Malcie oraz od każdego zagranicznego dochodu przekazanego na Maltę (tj. od dochodu i podlegających opodatkowaniu zysków kapitałowych uzyskanych na Malcie oraz od dochodu spoza Malty uzyskanego na Malcie). Osoby takie nie podlegają opodatkowaniu na Malcie z tytułu dochodu uzyskanego poza Maltą, który nie jest uzyskiwany na Malcie, oraz z tytułu zysków kapitałowych uzyskanych poza Maltą, niezależnie od tego, czy są one uzyskiwane na Malcie, czy też w inny sposób.

Jednakże osoby, które pozostają w związku małżeńskim z osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania i siedzibę na Malcie, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnoświatowych (a nie na zasadzie źródła i przekazu).

Osoba fizyczna niebędąca rezydentem podlega opodatkowaniu tylko od dochodu i podlegających opodatkowaniu zysków powstałych na Malcie.

Osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu od dochodu powstałego w roku kalendarzowym (tj. roku bazowym), który podlega opodatkowaniu w roku następującym po roku, w którym powstał (tj. roku oszacowania).

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochód podlega opodatkowaniu według progresywnych stawek, od 0% do 35%. W roku podatkowym 2020 (rok uzyskania dochodu 2019) w przypadku osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci (w tym osób pozostających w związku małżeńskim, które wybrały metodę rozdzielności majątkowej) istnieje obowiązek podatkowy w wysokości 12.275 EUR od pierwszych 60.000 EUR dochodu (osoby fizyczne zarabiające do 19.500 EUR powinny zaoszczędzić do 90 EUR podatku rocznie). Osoby pozostające w związku małżeńskim powinny zapłacić podatek w wysokości 11.095 EUR od pierwszych 60.000 EUR dochodu (małżeństwa zarabiające do 28.700 EUR powinny zaoszczędzić do 120 EUR podatku rocznie). W przypadku kwot przekraczających te progi, stawka podatkowa wynosi 35% zarówno dla osób samotnych, jak i małżeństw. Z zastrzeżeniem pewnych warunków, stawki dla osób pozostających w związku małżeńskim dotyczą również rodziców samotnie wychowujących dzieci, wdów/wdowców oraz rodziców żyjących w separacji.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Istnieje niewiele szczególnych zasad odnoszących się do miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu, domicylu, miejsca uzyskania dochodu lub przekazywania dochodu na Maltę. Zazwyczaj uznaje się, że osoby mają miejsce zamieszkania w kraju, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Miejsce, w którym powstaje dochód, ustala się zgodnie z daną kategorią dochodu, a różne kryteria mogą mieć zastosowanie do różnych źródeł dochodu. Uznaje się, że osoby mają miejsce zwykłego pobytu na Malcie, jeżeli mieszkają w zwykłym lub regularnym toku swojego życia.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Podatek od zysków kapitałowych jest nakładany na każdy zysk zrealizowany w związku z przekazaniem nieruchomości, udziałów i innych papierów wartościowych (z wyłączeniem inwestycji przynoszących stałą stopę zwrotu), działalności gospodarczej, wartości firmy, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, praw autorskich, patentów, nazw handlowych, znaków towarowych i wszelkich innych własności intelektualnych, udziałów w spółce osobowej oraz udziałów w trupie. Zyski z przekazania innych aktywów powinny być wyłączone z zakresu tego podatku.

Dywidendy od spółek maltańskich

Malta stosuje pełny system przypisywania podatku od dywidend. Poprzez ten system, podatek płacony na poziomie spółki jest uważany za przedpłatę podatku należnego od udziałowca po ewentualnym podziale zysków. Akcjonariusze indywidualni, pod pewnymi warunkami, nie będą podlegać dalszemu podatkowi dochodowemu w momencie otrzymania dywidendy z opodatkowanych zysków (lub zwolnionych zysków, które są zwolnione do poziomu ostatecznego akcjonariusza) od maltańskiej spółki. Z zastrzeżeniem określonych progów dochodu, akcjonariusze indywidualni będą mieli prawo do odliczenia ulgi podatkowej związanej z dywidendą od ich całkowitego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego.

Dywidendy od spółek zagranicznych

Maltańskie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie są opodatkowane na całym świecie; w związku z tym dywidendy od zagranicznych przedsiębiorstw będą podlegać podatkowi dochodowemu na Malcie. Maltańskie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na Malcie, ale nie mające tam siedziby, podlegają na Malcie podatkowi dochodowemu od dywidend od zagranicznych przedsiębiorstw tylko wtedy, gdy takie dywidendy są przekazywane/otrzymywane na Malcie.

Dywidendy są opodatkowane według standardowych progresywnych stawek podatku mających zastosowanie do osób fizycznych. Zagraniczny podatek u źródła od osób fizycznych powinien być przyznany jako kredyt w stosunku do zobowiązań podatkowych Malty z tytułu zagranicznego dochodu z tytułu dywidendy, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków. Ulga nie może przekraczać zobowiązania podatkowego na Malcie w odniesieniu do tego dochodu.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółka zarejestrowana na Malcie jest uważana za mającą siedzibę i rezydenta na Malcie i w związku z tym podlega opodatkowaniu na całym świecie. Spółka niemająca domicylu na Malcie, która ma siedzibę na Malcie dzięki zarządzaniu i kontroli, podlega maltańskiemu podatkowi od dochodów powstających na Malcie oraz od dochodów otrzymanych na Malcie lub przekazanych na jej rzecz.

Spółki na Malcie podlegają podatkowi dochodowemu według zryczałtowanej stawki 35%.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Wszystkie spółki zarejestrowane na Malcie są uznawane za mające zarówno miejsce zamieszkania, jak i siedzibę na Malcie. Inne podmioty (w tym spółki zarejestrowane za granicą) są uważane za rezydentów na Malcie, jeśli kontrola i zarządzanie ich działalnością są wykonywane w tym kraju.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

IAS / IFRS / Ogólne zasady rachunkowości dla małych i średnich podmiotów (GAPSME). Sprawozdania muszą być składne corocznie.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Dywidendy otrzymane przez jedną spółkę będącą rezydentem od drugiej, niezależnie od tego, czy jest to spółka zależna, czy też nie, podlegają opodatkowaniu od kwoty brutto będącej w posiadaniu odbiorcy. Jeżeli wypłacone zyski zostały opodatkowane, spółka otrzymująca nie powinna być obciążana żadnym innym podatkiem. Jednakże w przypadku udziałowców będących rezydentami, jeżeli stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku, w którym zostały osiągnięte zyski, jest niższa niż w roku, w którym zostały one wypłacone, należna jest kwota równa różnicy stawek (uzupełnienie). Jeżeli wypłata następuje z nieopodatkowanego dochodu, dywidenda będzie zwolniona od podatku w rękach spółki otrzymującej.

Dywidendy i zyski ze zbycia akcji otrzymane przez inwestora korporacyjnego od spółki niebędącej rezydentem (lub od spółki osobowej niebędącej rezydentem, pod pewnymi warunkami), jak również zyski z zakładu stałego, w tym zagranicznego oddziału, mogą kwalifikować się do zwolnienia z udziału w kapitale zakładowym na Malcie, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków ustawowych. Zamiast ubiegać się o zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych, może zostać zapłacony odpowiedni podatek maltański, a następnie, po wypłacie takich opodatkowanych zysków, udziałowiec może ubiegać się o pełny zwrot podatku zapłaconego od takich zysków w ramach maltańskiego systemu opodatkowania dywidend.

Zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych może mieć również zastosowanie do zysków ze zbycia udziałów kapitałowych w podmiotach będących rezydentami maltańskimi. Podział opodatkowanego dochodu przez maltańskie spółki będące rezydentami nie podlega dalszemu opodatkowaniu w ramach systemu pełnej kompensaty.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Odsetki podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym i podlegają podstawowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak, w przypadku gdy otrzymanie odsetek wchodzi w zakres definicji “dochodu z inwestycji” określonej w maltańskich przepisach podatkowych, podatek u źródła w wysokości 15 % może mieć ogólne zastosowanie. Ponadto w przypadku dochodów z odsetek należnych osobom niebędącym rezydentami Malty takie odsetki powinny być zwolnione z maltańskiego podatku, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków ustawowych.

Podobnie jak w przypadku dochodów z odsetek, dochody z opłat licencyjnych podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. e) ustawy o podatku dochodowym.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Dostawy towarów i usług na Malcie podlegają opodatkowaniu VAT-em według podstawowej stawki 18%. Jednakże zastosowanie mają pewne obniżone stawki VAT, takie jak 7% na zakwaterowanie w hotelach i lokalach licencjonowanych, a także na obiekty sportowe, 5% na dostawę energii elektrycznej, import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, niektórych wyrobów cukierniczych, akcesoriów medycznych, druków (w tym niedawne rozszerzenie tej stawki na publikacje elektroniczne) oraz przedmiotów przeznaczonych wyłącznie do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wywóz do krajów spoza Unii Europejskiej, żywność oraz niektóre inne towary i usługi są zwolnione z podatku VAT i dają prawo do zaliczenia zapłaconego podatku VAT.

CŁA

Towary przywożone spoza Unii Europejskiej mogą podlegać należnościom celnym. Kodeks celny przewiduje procedury i pojęcia celne, które opierają się na wymogach Wspólnoty Europejskiej.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?