Szwajcaria

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Szwajcaria położona jest w samym sercu Europy między Alpami a górami Jura, gdzie graniczy od północy z Niemcami, od zachodu z Francją, od południa z Włochami, a od wschodu z Austrią i Liechtensteinem. Ze względu na to centralne położenie, Szwajcaria oferuje dużą różnorodność kultur i języków. Stolicą Szwajcarii jest Berno, a oficjalną walutą jest frank szwajcarski (CHF). Oficjalnymi językami w Szwajcarii są niemiecki, francuski, włoski i haeto-romański. Jej liberalny system gospodarczy, stabilność polityczna i ścisła integracja z gospodarkami innych krajów czynią ją atrakcyjną lokalizacją dla biznesu. 

Szwajcaria ma strukturę federalistyczną i jest podzielona na trzy poziomy polityczne: federalny, kantonalny i gminny (zwany również poziomem gminnym). Kraj składa się z 26 kantonów, które są suwerenne, o ile ich suwerenność nie jest ograniczona przez konstytucję federalną. Zgromadzenie Federalne, zwane również parlamentem, składa się z dwóch izb: Rady Narodowej, która reprezentuje “suwerenów” (naród szwajcarski), oraz Rady Stanu, która reprezentuje 26 kantonów. Rząd federalny jest znany jako Rada Federalna. Składa się ona z siedmiu członków (szefów poszczególnych departamentów) i działa jako organ kolegialny.

W 1961 r. Szwajcaria podpisała Konwencję o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Od 2002 r. Szwajcaria jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która ma swoje biuro w Genewie, a także odgrywa ważną rolę w wyspecjalizowanych i ważnych organizacjach gospodarczych ONZ. Ponadto, od 1960 r., Szwajcaria jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Szwajcaria nie jest jednak członkiem Unii Europejskiej (UE).

Szwajcaria jest zamożną, nowoczesną i liberalną gospodarką rynkową z niskim bezrobociem, wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą oraz produktem krajowym brutto (PKB) na jednego mieszkańca, który jest jednym z najwyższych na świecie. Gospodarka Szwajcarii korzysta z wysoko rozwiniętego sektora usług, na czele z usługami finansowymi; silnego przemysłu wytwórczego, który specjalizuje się w produkcji opartej na zaawansowanych technologiach i wiedzy; oraz ugruntowanego przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. W ostatnich latach Szwajcaria dostosowała swoje praktyki gospodarcze w dużej mierze do Unii Europejskiej w celu zwiększenia swojej międzynarodowej konkurencyjności. W 2009 r. Szwajcaria zgodziła się dostosować do przepisów OECD dotyczących pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, w tym w zakresie uchylania się od płacenia podatków. W związku z tym rząd renegocjował swoje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) z wieloma krajami.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

REJESTRACJA FUNDACJI PRYWATNYCH

ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Wszystkie osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane od ich światowych dochodów i majątku. Osoby fizyczne nie będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane tylko od szwajcarskich źródeł dochodu i bogactwa.

Podatki dochodowe są nakładane na trzech różnych poziomach: na poziomie federalnym (który jest taki sam w całej Szwajcarii), na poziomie kantonu (który jest taki sam w obrębie danego kantonu i opiera się na własnym prawie podatkowym kantonu i stawkach podatkowych) oraz na poziomie gminnym (gminy przestrzegają prawa podatkowego kantonu, ale są uprawnione do ustalania własnej stawki podatku gminnego w ramach określonych parametrów). Stawki podatku dochodowego są progresywne na poziomie federalnym i w większości kantonów. Niektóre kantony wprowadziły ostatnio opodatkowanie według jednolitych stawek.

Wszystkie dochody są opodatkowane na podstawie tego samego zeznania podatkowego z zasadniczo tą samą stawką podatkową (tzn. wszystkie źródła dochodu są zsumowane), a od takiego łącznego dochodu odejmuje się wszystkie obowiązujące potrącenia. Powoduje to zastosowanie stawki podatkowej, która jest nakładana na wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu. Na podstawie obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), rzeczywisty dochód podlegający opodatkowaniu w Szwajcarii może różnić się od stawki podatkowej określającej dochód. Ponadto dochód z dywidend ze znaczących udziałów może być opodatkowany niższą stawką podatkową na podstawie krajowego prawa federalnego i kantonalnego.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Wszystkie osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane od ich światowych dochodów i majątku. Osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta podatkowego na mocy szwajcarskiego prawa podatkowego, jeżeli:

 • osoba fizyczna ma zamiar na stałe zamieszkać w Szwajcarii, w której zazwyczaj znajduje się jej ośrodek interesów życiowych i jest zarejestrowana w urzędzie gminy, lub

 • jeżeli dana osoba przebywa w Szwajcarii z zamiarem wykonywania działalności zarobkowej przez nieprzerwany okres (z pominięciem krótkich nieobecności) co najmniej 30 dni, lub

 • jeżeli indywidualne pobyty w Szwajcarii bez zamiaru wykonywania działalności zarobkowej przez kolejny okres (z pominięciem krótkich nieobecności) co najmniej 90 dni.

Osoby fizyczne nie będące rezydentami podatkowymi są opodatkowane jedynie w odniesieniu do szwajcarskich źródeł dochodu i majątku, takich jak np:

 • dochody z zatrudnienia uzyskane w wyniku pracy fizycznej w Szwajcarii;

 • wynagrodzenia otrzymywane jako członek zarządu lub zarządu szwajcarskiej spółki;

 • dywidendy otrzymane od spółki szwajcarskiej;

 • odsetki od szwajcarskich rachunków bankowych;

 • nieruchomości w Szwajcarii;

 • emerytury i podobne dochody;

 • dochód przypisany do stałego miejsca prowadzenia działalności w Szwajcarii.

Zasady te mają zastosowanie w odniesieniu do podatków federalnych, jak również kantonalnych. Nie wymagają one minimalnej obecności w Szwajcarii.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe

Prywatne zyski kapitałowe z majątku ruchomego (np. akcji) są zazwyczaj zwolnione z podatku w całej Szwajcarii, o ile dana osoba fizyczna nie kwalifikuje się jako zawodowy makler papierów wartościowych.

Zyski kapitałowe osiągnięte w wyniku sprzedaży szwajcarskich aktywów nieruchome, tj. nieruchomości, podlegają jednak kantonalnemu podatkowi od zysków kapitałowych. Stawka podatku różni się w zależności od kantonu i zazwyczaj jest progresywna w zależności od samego zysku kapitałowego. Często stosuje się dopłaty w przypadku krótkich okresów posiadania aktywów (mniej niż dwa do trzech lat), a w przypadku dłuższych okresów posiadania aktywów (ponad pięć lat) przyznaje się obniżki.

Dochód z dywidend

Dochody z tytułu dywidend uzyskiwane z inwestycji podlegają opodatkowaniu według stawek zwykłych wraz z pozostałymi dochodami. Co do zasady, dywidendy ze źródeł szwajcarskich podlegają 35% podatkowi u źródła, który może być zaliczony na poczet szwajcarskiego podatku dochodowego, jeżeli taki dochód z tytułu dywidendy zostanie zadeklarowany prawidłowo i w całości.

Przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek uzyskiwane z inwestycji są opodatkowane według stawek zwykłych wraz z pozostałymi przychodami. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre odsetki ze źródeł szwajcarskich (np. szwajcarskie rachunki bankowe) podlegają opodatkowaniu 35% WHT. Szwajcarski podatek u źródła może z reguły zostać zaliczony na poczet szwajcarskiego podatku dochodowego, jeżeli takie dochody z tytułu odsetek są zadeklarowane prawidłowo i w całości.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółki będące rezydentami podlegają szwajcarskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) od ich zysków podlegających opodatkowaniu, osiągniętych w Szwajcarii. Podatek CIT jest pobierany na poziomie federalnym, kantonalnym i gminnym. Dochód ze źródeł zagranicznych przypisywany zagranicznym zakładom stałym lub nieruchomościom znajdującym się za granicą jest wyłączony ze szwajcarskiej podstawy opodatkowania i uwzględniany tylko dla celów progresji stawek w kantonach stosujących progresywne stawki podatkowe.

Spółki nie będące rezydentami mogą podlegać szwajcarskiemu CIT, jeżeli są (alternatywnie) wspólnikami szwajcarskiego przedsiębiorstwa, mają zakład stały w Szwajcarii, posiadają nieruchomość w Szwajcarii, mają należności kredytowe zabezpieczone hipoteką na szwajcarskiej nieruchomości lub zajmują się lub pośredniczą w obrocie nieruchomościami w Szwajcarii. Spółki nie będące rezydentami są opodatkowane od dochodów uzyskanych w Szwajcarii.

Poziom federalny

Szwajcaria pobiera bezpośredni federalny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8,5% od zysku po opodatkowaniu. W związku z tym, CIT jest odliczany od podatku i zmniejsza obowiązującą podstawę opodatkowania (tj. dochód podlegający opodatkowaniu), co daje bezpośrednią stawkę federalną CIT od zysku przed opodatkowaniem w wysokości około 7,83%. Na poziomie federalnym nie jest pobierany żaden podatek kapitałowy od osób prawnych.

Poziom kantonalny/wspólnotowy

Oprócz bezpośredniego federalnego podatku dochodowego od osób prawnych, każdy kanton ma swoje własne prawo podatkowe i pobiera kantonalne i gminne podatki dochodowe od osób prawnych i kapitałowe według różnych stawek. W związku z tym obciążenia podatkowe dotyczące dochodów (i kapitału) różnią się w poszczególnych kantonach. Niektóre podatki kantonalne i gminne są nakładane według stawek progresywnych.

Ogólne stawki podatkowe

Ogólnie rzecz biorąc, ogólny przybliżony zakres maksymalnej stawki podatku CIT od zysku przed opodatkowaniem dla podatków federalnych, kantonalnych i gminnych wynosi od 11,4% do 24,2% (na dzień 1 stycznia 2020 r.: od 11,9% do 21,6%), w zależności od lokalizacji siedziby firmy w Szwajcarii. Wraz z wejściem w życie TRAF od 1 stycznia 2020 r. zniesione zostaną specjalne kantonalne systemy podatkowe (np. systemy dotyczące spółek holdingowych, spółek z siedzibą, spółek handlu mieszanego). Jednocześnie większość kantonów obniża swoją stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, co skutkuje efektywną stawką podatkową wynoszącą około 12-14% w większości kantonów i wprowadza środki zastępcze uznane na szczeblu międzynarodowym, takie jak zgodny z OECD patent box, superodliczenie na badania i rozwój.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Spółka jest uważana za mającą siedzibę w Szwajcarii, jeżeli jej siedziba znajduje się w Szwajcarii. Rezydencja jest również związana z miejscem skutecznego zarządzania, które może być miejscem, z którego kierowane są bieżące działania i/lub miejscem, z którego podejmowane są decyzje zarządcze.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE I PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez jedną spółkę będącą rezydentem od drugiej, niezależnie od tego, czy jest to spółka zależna, czy też nie, podlegają opodatkowaniu od kwoty brutto będącej w posiadaniu odbiorcy. Jeżeli wypłacone zyski zostały opodatkowane, spółka otrzymująca nie powinna być obciążana żadnym innym podatkiem. Jednakże w przypadku udziałowców będących rezydentami, jeżeli stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku, w którym zostały osiągnięte zyski, jest niższa niż w roku, w którym zostały one wypłacone, należna jest kwota równa różnicy stawek (uzupełnienie). Jeżeli wypłata następuje z nieopodatkowanego dochodu, dywidenda będzie zwolniona od podatku w rękach spółki otrzymującej.

Dywidendy i zyski ze zbycia akcji otrzymane przez inwestora korporacyjnego od spółki niebędącej rezydentem (lub od spółki osobowej niebędącej rezydentem, pod pewnymi warunkami), jak również zyski z zakładu stałego, w tym zagranicznego oddziału, mogą kwalifikować się do zwolnienia z udziału w kapitale zakładowym na Malcie, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków ustawowych. Zamiast ubiegać się o zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych, może zostać zapłacony odpowiedni podatek maltański, a następnie, po wypłacie takich opodatkowanych zysków, udziałowiec może ubiegać się o pełny zwrot podatku zapłaconego od takich zysków w ramach maltańskiego systemu opodatkowania dywidend.

Zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych może mieć również zastosowanie do zysków ze zbycia udziałów kapitałowych w podmiotach będących rezydentami maltańskimi. Podział opodatkowanego dochodu przez maltańskie spółki będące rezydentami nie podlega dalszemu opodatkowaniu w ramach systemu pełnej kompensaty.

Dochód z dywidend

Dywidendy kwalifikujące się do ulgi z tytułu uczestnictwa to dywidendy z tytułu uczestnictwa stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego lub 10% zysków i rezerw innej spółki i/lub mające wartość rynkową co najmniej 1 mln CHF. Należy pamiętać, że nie istnieje minimalny okres posiadania udziałów ani wymóg, aby spółka zależna wypłacająca dywidendę podlegała CIT w jurysdykcji miejsca zamieszkania.

Zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe ze zbycia kwalifikowanego udziału kapitałowego są zasadniczo uprawnione do ulgi z tytułu objęcia udziału kapitałowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • sprzedany udział był własnością spółki przez okres co najmniej jednego roku;
 • sprzedany udział składa się z inwestycji w wysokości co najmniej 10% kapitału zakładowego lub uprawnia do co najmniej 10% zysków i rezerw spółki zależnej. Jeżeli wartość rezydualna udziału jest mniejsza niż 10% w związku z uprzednio zakwalifikowaną sprzedażą częściową, dalsze ulgi z tytułu udziału w zyskach kapitałowych są możliwe tylko wtedy, gdy wartość rynkowa udziału rezydualnego na początku roku wynosiła co najmniej 1 milion CHF.

Warto zauważyć, że zyski kapitałowe są uprawnione do ulgi z tytułu udziału w zyskach kapitałowych tylko w zakresie, w jakim cena sprzedaży przewyższa pierwotne koszty inwestycji (powszechnie nazywane również “kosztami nabycia”) udziału, podczas gdy podatek podlega tak zwanej “odzyskanej amortyzacji” (tj. kwocie poprzednich amortyzacji).

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Dochody z tytułu odsetek stanowią dochód podlegający opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, czy wypłata odsetek została dokonana przez podmiot powiązany (spółkę powiązaną lub udziałowca), czy też przez osobę trzecią.

Dochód z tytułu opłat licencyjnych stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. Zasadniczo podlega on zwykłemu CIT na poziomie federalnym, kantonalnym i gminnym.

Dzięki szwajcarskiej reformie podatkowej z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony patent box na poziomie kantonalnym i gminnym. Obniży ona CIT od dochodów z licencji na kwalifikujące się patenty, tj. obniży opodatkowanie dochodów realizowanych z patentów.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Co do zasady, od 1 stycznia 2018 r. przychody ze sprzedaży i usług świadczonych w Szwajcarii podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 7,7% (poprzednio 8%). Towary na podstawowe potrzeby podlegają opodatkowaniu VAT-em według obniżonej stawki 2,5% (stawka ta nie uległa zmianie). Ponadto, usługi związane ze świadczeniem usług noclegowych podlegają opodatkowaniu VAT-em według specjalnej stawki 3,7% (poprzednio 3,8%).

Każda osoba, bez względu na formę prawną, przedmiot i zamiar osiągnięcia zysku, podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i nie jest zwolniona z obowiązku podatkowego. Osoba prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie wykonuje działalność zawodową lub gospodarczą w celu trwałego uzyskania dochodu z dostaw i działa na zewnątrz pod własnym nazwiskiem. Podatnicy muszą zarejestrować się w Szwajcarskiej Federalnej Administracji Podatkowej z własnej inicjatywy na piśmie w określonych terminach. Zarejestrowany podatnik jest zasadniczo uprawniony do odliczenia od należnego podatku VAT kwoty podatku VAT naliczonego przez dostawców lub zapłaconego z tytułu importu.

Od 1 stycznia 2018 r. coraz większa liczba firm zagranicznych podlega szwajcarskiemu podatkowi VAT. Obowiązek podatkowy zagranicznych spółek, które dostarczają towary do Szwajcarii, jest obliczany na podstawie ich światowych obrotów. W związku z tym, jeśli przedsiębiorstwo generuje mniej niż 100.000 CHF z tytułu dostaw towarów do Szwajcarii, a jego obrót globalny wynosi co najmniej 100.000 CHF, to od 1 stycznia 2018 r. jest ono zobowiązane do zapłaty podatku VAT w Szwajcarii od swojego pierwszego franka szwajcarskiego.

Od 1 stycznia 2019 r. zagraniczne firmy wysyłkowe są zobowiązane do zapłaty podatku VAT w Szwajcarii, jeśli generują co najmniej 100 000 CHF rocznego obrotu z małych przesyłek do Szwajcarii. Takie zagraniczne firmy wysyłkowe są zrównane dla celów VAT z firmami szwajcarskimi.

Stawki podatku VAT są uzależnione od sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Niektóre dostawy są zwolnione z podatku bez kredytu (np. leczenie szpitalne, usługi kulturalne, obroty z tytułu ubezpieczeń i reasekuracji, szczególne obroty w dziedzinie transakcji pieniężnych i kapitałowych), a niektóre dostawy są całkowicie zwolnione z podatku (np. dostawa towarów, które są transportowane lub wysyłane bezpośrednio za granicę). Różnica odnosi się do faktu, że nie można odliczyć naliczonego podatku VAT związanego z dostawami zwolnionymi z podatku bez prawa do odliczenia, podczas gdy dostawy zwolnione z podatku w pełni kwalifikują się do odliczenia naliczonego podatku VAT.

CŁA

Wszystkie towary przybywające do Szwajcarii z zagranicy podlegają z reguły opłacie celnej i podatkowi VAT w przywozie. Opłata celna jest obliczana na podstawie wagi brutto przywożonych towarów, gdzie stosuje się stawki wagowe dla poszczególnych kategorii. Produkty takie jak napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, żywność i tekstylia są typowymi kategoriami o wyższych stawkach celnych. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. importowane towary podlegają podatkowi VAT od importu w wysokości zasadniczo 7,7% (poprzednio 8%). Na niektóre towary (np. żywność, napoje bezalkoholowe, książki, czasopisma, produkty farmaceutyczne) stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 2,5%.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?