Polska

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Polska, położona w Europie Środkowej, graniczy z Niemcami, Ukrainą, Rosją, Białorusią, Czechami, Słowacją i Litwą. Przez Morze Bałtyckie ma łatwy dostęp do Skandynawii. Polska podzielona jest na 16 województw ze stolicą w Warszawie. Językiem urzędowym jest język polski, a walutą złoty (PLN).

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, w tym m.in. Unii Europejskiej (UE), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Polska jest republiką. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu, władza wykonawcza należy do Prezydenta RP i Rady Ministrów, a władza sądownicza należy do sądów i trybunałów.

Polski system administracji publicznej oparty jest na podziale na administrację centralną i regionalną (samorządową). Zgodnie z kardynalną zasadą zawartą w Konstytucji, władze lokalne wybierane są przez obywateli. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Sądy i trybunały stanowią odrębną władzę i są niezależne od innych gałęzi władzy. Sędziowie są mianowani na czas nieokreślony przez Prezydenta Republiki i nie mogą być odwoływani. Postępowanie sądowe składa się z co najmniej dwóch etapów.

Główne sektory przemysłu w Polsce to górnictwo i wydobywanie (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny), przemysł spożywczy, tekstylny, odzieżowy, chemikalia i produkty chemiczne, drewno i produkty z drewna, masa celulozowa i produkty papiernicze, materiały budowlane oraz przemysł motoryzacyjny.

Wzrost polskiego produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. oszacowano na 4,3%. Na koniec 2018 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła prawie 200 mld euro (EUR), zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce pochodzą z Holandii, Niemiec, Luksemburga i Francji. Większość inwestycji trafia do sektorów: produkcyjnego, usług finansowych i ubezpieczeniowych.

NASZE USŁUGI W POLSCE

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Polscy rezydenci podatkowi płacą podatek PIT od dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu polskim PIT tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogólne zasady opodatkowania PIT przewidują stawki przedstawione w poniższej tabeli:

Roczny dochód do opodatkowania (PLN)Stawka podatku
oddo 
 85,52817%
85,528 32%

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, umowy o dzieło, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia uzyskane przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, są zwolnione z opłacania podatku PIT, do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku została ustalona na 8 tys. zł. Oznacza to, że podatnicy zarabiający mniej w ciągu roku będą zwolnieni z płacenia podatku. Natomiast w przypadku zarobków przekraczających minimalny próg, podatnicy zastosują degresywną kwotę wolną od podatku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub wspólnicy spółek osobowych), po spełnieniu określonych warunków, mogą wybrać liniową 19% stawkę podatku dochodowego lub opodatkowanie w formie ryczałtu lub tzw. karty podatkowej.

Szczególne zasady dla nierezydentów

Określone rodzaje dochodów, jeżeli są uzyskiwane przez nierezydentów, podlegają szczególnemu traktowaniu. Mianowicie, są one opodatkowane według zryczałtowanej stawki 20% liczonej od przychodu (nie ma możliwości odliczenia kosztów), chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem rezydencji osoby fizycznej stanowi inaczej. Do tego typu zarobków należą:

 • Przychody z tytułu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej (IP), takich jak znaki towarowe, patenty i wzory (w tym przychody ze sprzedaży tych praw).
 • Przychody z tytułu transferu technologii i know-how.
 • Wynagrodzenie za leasing wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego.
 • Dochody z niezależnej pracy w dziedzinie sztuki, literatury, nauki, edukacji, dziennikarstwa i sportu (w tym dochody z uczestnictwa w konkursach artystycznych, naukowych i kulturalnych).
 • Dochody z prac zleconych przez krajowe lub lokalne władze lub organy administracyjne, sądy, prokuratorów.
 • Dochody otrzymywane jako honorarium za członkostwo w zarządach, radach nadzorczych, komisjach i innych organach decyzyjnych osób prawnych.
 • Przychody z tytułu świadczenia usług osobistych na podstawie umowy z osobą fizyczną lub innym podmiotem, o ile usługi te nie są świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej (tj. nie są oferowane publicznie).
 • Przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów o zarządzanie lub umów o podobnym charakterze.

Podatek solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne osiągające w roku podatkowym dochody przekraczające 1 mln zł są zobowiązane do zapłaty podatku solidarnościowego według stawki 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Powstanie również obowiązek złożenia odrębnego zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Polscy rezydenci podatkowi płacą podatek PIT od dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu polskim PIT tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogólne zasady opodatkowania PIT przewidują stawki przedstawione w poniższej tabeli:

Roczny dochód do opodatkowania (PLN)Stawka podatku
oddo 
 85,52817%
85,528 32%

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, umowy o dzieło, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia uzyskane przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, są zwolnione z opłacania podatku PIT, do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku została ustalona na 8 tys. zł. Oznacza to, że podatnicy zarabiający mniej w ciągu roku będą zwolnieni z płacenia podatku. Natomiast w przypadku zarobków przekraczających minimalny próg, podatnicy zastosują degresywną kwotę wolną od podatku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub wspólnicy spółek osobowych), po spełnieniu określonych warunków, mogą wybrać liniową 19% stawkę podatku dochodowego lub opodatkowanie w formie ryczałtu lub tzw. karty podatkowej.

Szczególne zasady dla nierezydentów

Określone rodzaje dochodów, jeżeli są uzyskiwane przez nierezydentów, podlegają szczególnemu traktowaniu. Mianowicie, są one opodatkowane według zryczałtowanej stawki 20% liczonej od przychodu (nie ma możliwości odliczenia kosztów), chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem rezydencji osoby fizycznej stanowi inaczej. Do tego typu zarobków należą:

 • Przychody z tytułu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej (IP), takich jak znaki towarowe, patenty i wzory (w tym przychody ze sprzedaży tych praw).
 • Przychody z tytułu transferu technologii i know-how.
 • Wynagrodzenie za leasing wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego.
 • Dochody z niezależnej pracy w dziedzinie sztuki, literatury, nauki, edukacji, dziennikarstwa i sportu (w tym dochody z uczestnictwa w konkursach artystycznych, naukowych i kulturalnych).
 • Dochody z prac zleconych przez krajowe lub lokalne władze lub organy administracyjne, sądy, prokuratorów.
 • Dochody otrzymywane jako honorarium za członkostwo w zarządach, radach nadzorczych, komisjach i innych organach decyzyjnych osób prawnych.
 • Przychody z tytułu świadczenia usług osobistych na podstawie umowy z osobą fizyczną lub innym podmiotem, o ile usługi te nie są świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej (tj. nie są oferowane publicznie).
 • Przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów o zarządzanie lub umów o podobnym charakterze.

Podatek solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne osiągające w roku podatkowym dochody przekraczające 1 mln zł są zobowiązane do zapłaty podatku solidarnościowego według stawki 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Powstanie również obowiązek złożenia odrębnego zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ W POLSCE

Rezydentem jest osoba, która:

 • posiada na terytorium Polski ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • spędza na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Przeniesienie własności nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości, jeżeli jest dokonywane w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jest opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z tym dolicza się je do innych dochodów z działalności gospodarczej i opodatkowuje według skali progresywnej lub według stawki liniowej 19%.

Szczególne zasady obowiązują jednak w przypadku, gdy przeniesienie własności nieruchomości następuje poza zakresem działalności gospodarczej. Zasady te różnią się w zależności od daty nabycia nieruchomości.

Generalnie, sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż jest dokonywana po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym dana nieruchomość została nabyta (tj. nieruchomość nabyta w 2021 roku lub wcześniej może zostać sprzedana bez podatku w 2026 roku).

Jeżeli powyższe zwolnienie nie ma zastosowania, zbycie nieruchomości opodatkowane jest stawką 19% liczoną od dochodu. Dochód ten jest równy różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania tego przychodu, powiększonej o łączną kwotę odpisów amortyzacyjnych (jeśli takie były) dokonanych od danej nieruchomości przed jej zbyciem. Przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości mieszkalnych mogą być w niektórych przypadkach zwolnione z opodatkowania.

Przeniesienie udziałów

Zbycie akcji jest opodatkowane odrębną 19% stawką podatku od dochodu (przychód pomniejszony o koszty nabycia). Dochód ten nie jest doliczany do dochodów z innych źródeł.

DOCHODY Z DYWIDEND

Dochód z dywidend wypłacanych przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest doliczany do ogólnego dochodu osoby fizycznej. Podlega natomiast 19% podatkowi liczonemu od dochodu (odliczenia nie przysługują). Te same zasady dotyczą odsetek od pożyczek i oszczędności.

Wyjątek stanowią pożyczki udzielane w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku stosuje się ogólne zasady PIT. W związku z tym, przy obliczaniu podstawy opodatkowania uwzględnia się zarówno przychody, jak i koszty związane z tymi pożyczkami. Następnie dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jest według skali progresywnej lub według 19% stawki liniowej.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

CIT jest jedynym podatkiem pobieranym od dochodów osób prawnych. Podstawowa stawka CIT wynosi 19%.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona została niższa, 9-proc. stawka CIT dla “małych podatników”. Firmy, które są podatnikami CIT o przychodach do 1,2 mln euro (EUR) w danym roku podatkowym oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą od 2019 r. mają możliwość, pod pewnymi warunkami, skorzystania z 9% stawki CIT. Należy zwrócić uwagę, że próg przychodów ze sprzedaży brutto, który uprawnia podatników do uzyskania statusu “małego podatnika”, zostaje podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro od 1 stycznia 2020 r.

Polscy rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na całym świecie. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych w Polsce. Prawo organów podatkowych do opodatkowania nierezydenta jest dodatkowo ograniczone, jeżeli kraj rezydencji nierezydenta zawarł z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku, polskie władze podatkowe są, co do zasady, uprawnione do opodatkowania jedynie tej części dochodu nierezydenta, która może być przypisana do zakładu położonego w Polsce, jeżeli taki dochód powstał w Polsce dla zagranicznego rezydenta podatkowego. Wyjątki dotyczą określonych rodzajów dochodu, takich jak należności licencyjne, odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe, które mogą występować w Polsce nawet w przypadku braku zakładu stałego.

Exit tax jest to opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, zmiany rezydencji podatkowej, czy też posiadania przez podatnika PE poza terytorium Polski. Stawka podatku od wyjścia została ustalona na poziomie 19%. Podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka wartości rynkowej aktywów, w stosunku do których Polska utraciłaby prawo do opodatkowania, nad ich wartością podatkową. Pod pewnymi warunkami podatnicy mogą ubiegać się o rozłożenie płatności na raty na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Następuje oddzielenie dochodu/straty pochodzących z transakcji kapitałowych od pozostałych źródeł dochodu/straty. Podatnicy muszą ujmować przychody i koszty związane z każdym z “koszyków” oddzielnie. Nie ma możliwości kompensaty dochodu uzyskanego z jednego “koszyka” ze stratą poniesioną w drugim “koszyku”. Dochody z obu koszyków opodatkowane są 19% stawką CIT. Poza transakcjami typu udział/kapitał, do koszyka kapitałowego zalicza się tantiemy, opłaty licencyjne i podobne prawa.

Polskie spółki z udziałem zagranicznym mogą być tworzone jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Nie ma ograniczeń co do procentowego udziału kapitału zagranicznego. Oba rodzaje spółek podlegają ogólnym zasadom opodatkowania CIT, w tym standardowej 19% stawce podatkowej (oraz innym stawkom w zależności od rodzaju przychodów uzyskiwanych w Polsce). Ta sama stawka dotyczy oddziałów spółek zagranicznych.

Niektóre podmioty są wyraźnie wyłączone z grona podatników na gruncie ustawy o CIT (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski). Na podstawie takiego przepisu zwolnione są również fundusze inwestycyjne z siedzibą w Polsce i Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Istnieje “minimalny poziom podatku dochodowego” dla podatników posiadających znaczne nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 mln PLN. Minimalny próg 10 mln zł dotyczy całego portfela budynków posiadanych przez danego podatnika. Podatek minimalny” jest płatny miesięcznie w wysokości 0,035% od nadwyżki wartości początkowej budynku ponad 10 mln zł (0,42% rocznie). W związku z tym, podatek będzie należny bez względu na wysokość faktycznie osiąganych przez podatnika dochodów. Ten minimalny podatek może być zaliczony na poczet CIT, jeśli CIT jest wyższy.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ W POLSCE

Spółka w Polsce jest uważana za rezydenta w Polsce, jeśli jej siedziba lub zarząd znajduje się w Polsce.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Nie istnieje odrębny podatek od zysków kapitałowych. Zyski lub straty kapitałowe są sumowane z innymi dochodami lub stratami jednostki podlegającymi opodatkowaniu. Straty kapitałowe stanowią koszt uzyskania przychodu.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dochód z dywidend krajowych

Dywidendy otrzymane od polskich rezydentów (dywidendy krajowe) są wyłączone z ogólnego dochodu. Dywidendy te podlegają natomiast 19% podatkowi u źródła, który jest potrącany i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika dywidendy. Jednakże na podstawie zwolnienia partycypacyjnego, dywidendy krajowe nie podlegają 19% WHT, jeżeli polski beneficjent posiada co najmniej 10% udziałów w spółce wypłacającej przez okres co najmniej dwóch lat.

Dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji nie jest traktowany dla celów podatkowych jako dywidenda i nie korzysta z dobrodziejstw zwolnienia z udziału w zyskach (tj. znaczenie będzie miał sposób umorzenia – dobrowolny lub automatyczny).

Dochody z dywidend z zagranicy

Co do zasady, dywidendy otrzymane przez polskiego rezydenta podatkowego od nierezydenta traktowane są jak zwykły dochód i opodatkowane według podstawowej stawki CIT. CIT od takich dywidend wypłaconych w innych krajach może być zaliczony proporcjonalnie na poczet polskiego CIT.

Dodatkowo, dywidendy otrzymane od podmiotów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (w tym Polski), państw członkowskich EOG lub Szwajcarii mogą korzystać ze zwolnienia z CIT, jeżeli polska spółka posiada odpowiednio co najmniej 10% (w przypadku spółek z siedzibą na terytorium państw członkowskich UE/EOG) lub 25% (w przypadku spółek z siedzibą w Szwajcarii) w kapitale zakładowym płatnika przez dwa kolejne lata (oraz spełnione są inne warunki).

Dywidendy otrzymane z państw spoza UE/ EOG mogą korzystać z ulgi podatkowej. Jeżeli polska spółka lub PE spółki z państwa członkowskiego UE/EOG mającej siedzibę w Polsce otrzyma dywidendę od spółki z siedzibą w państwie nienależącym do UE/EOG, może odliczyć podatek zapłacony przez płatnika od zysków, z których została wypłacona dywidenda. Odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy polska spółka/spółka z UE/EOG, której PE znajduje się w Polsce, posiada (przez dwa kolejne lata) co najmniej 75% udziałów płatnika dywidendy. Podatek może być odliczony w odpowiedniej proporcji. Ponadto, odliczenie jest możliwe, jeżeli istnieje podatek od działalności gospodarczej. Na podstawie postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy zawartej przez Polskę, polski organ podatkowy może wymieniać informacje podatkowe ze swoim kontrahentem.

Regulacje przeciwdziałające unikaniu opodatkowania

Zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych wypłat z zysku nie ma zastosowania do czynności prawnej lub serii czynności prawnych, które zostały dokonane w głównym celu lub jednym z głównych celów uzyskania korzyści podatkowej, nie są prawdziwe, biorąc pod uwagę wszystkie istotne fakty i okoliczności.

Na podstawie wprowadzonych przepisów, czynnością prawną “nierzeczywistą” jest taka czynność, która jest podejmowana w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, ale nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej (tj. nie jest dokonywana z ważnych powodów handlowych, a jej skutkiem jest w szczególności przeniesienie własności akcji spółki wypłacającej dywidendę lub osiągnięcie przez tę spółkę dochodu [przychodu] wypłacanego w formie dywidendy).

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Przychody z tytułu odsetek są łączone z innymi przychodami jednostki gospodarczej podlegającymi opodatkowaniu.

Na należności licencyjne wypłacane nierezydentom nakłada się 20% WHT. Należności licencyjne wypłacane spółkom będącym rezydentami są opodatkowane jako zwykły dochód na poziomie beneficjentów należności licencyjnych. Nie ma podatku u źródła od należności licencyjnych, jeżeli spełnione są warunki zastosowania Dyrektywy UE w sprawie odsetek i należności licencyjnych.

Tylko właściciel odsetek może ubiegać się o zwolnienie z podatku u źródła od należności licencyjnych.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Polski podatek VAT ma zastosowanie do następujących czynności:

 1. Dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium Polski.
 2. Eksport towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 3. Importu towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej.
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (import z krajów należących do Unii Europejskiej).
 5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (eksport do krajów należących do Unii Europejskiej).

Stawki podatku VAT

Stawki podatku VAT to 23% (stawka podstawowa), 8%, 5%, 0% i zwolnienie.

Podstawowa 23% stawka VAT ma zastosowanie do dostaw wszystkich towarów i usług, z wyjątkiem tych, które są objęte specjalnymi przepisami VAT, które przewidują inne stawki lub sposoby traktowania. Dostawy objęte obniżoną stawką 8% obejmują, między innymi, dostawy produktów farmaceutycznych i usługi transportu pasażerskiego, a także dostawy towarów dla Programu Mieszkalnictwa Społecznego (nie większe niż 150 metrów kwadratowych). Dostawy objęte stawką obniżoną 5% obejmują książki i czasopisma, żywność nieprzetworzoną oraz żywność podstawową. Czynności objęte stawką zerową to m.in. eksport towarów do krajów spoza Unii Europejskiej. Świadczenia zwolnione z VAT to m.in. niektóre usługi finansowe, ubezpieczeniowe i edukacyjne.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?