Spółka w Estonii

Założenie, rejestracja spółki w Estonii – OSOBY FIZYCZNE

Osoba fizyczna będąca rezydentem Estonii podlega opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia. Osoby niebędące rezydentami są opodatkowane od swoich estońskich dochodów.

Dochody podlegające opodatkowaniu w Estonii obejmują zarówno dochody aktywne, takie jak zatrudnienie i dochody z działalności gospodarczej, jak również dochody pasywne, takie jak zyski kapitałowe, czynsze i opłaty licencyjne, odsetki, dywidendy, niektóre przychody z ubezpieczenia, emerytury, stypendia, dotacje, nagrody i wygrane w loterii itp. Wykaz ten nie jest wyczerpujący; w związku z tym każdy dochód uzyskany przez osobę fizyczną będącą rezydentem, która nie należy do powyższych kategorii, podlega opodatkowaniu, chyba że dostępne jest zwolnienie podatkowe.

Większość pozycji dochodu osób fizycznych podlega opodatkowaniu brutto, głównie poprzez pobieranie podatku u źródła, podczas gdy dochód z działalności gospodarczej i zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu netto pod pewnymi warunkami.

W Estonii obowiązuje liniowa (tj. zryczałtowana) stawka podatkowa w wysokości 20%, która ma zastosowanie do wszystkich pozycji dochodów uzyskiwanych przez podatnika będącego rezydentem. Od 2018 r. dywidendy, które podlegają stawce obniżonej w wysokości 14% na poziomie estońskiej spółki dystrybucyjnej, będą podlegały opodatkowaniu u źródła w wysokości 7%. Niektóre wypłaty emerytur podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Zakładanie spółki w Estonii – OSOBY PRAWNE

Wszystkie niepodzielone zyski przedsiębiorstw są zwolnione z podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno aktywne (np. handlowe), jak i pasywne (np. dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne) rodzaje dochodów. Obejmuje ona również zyski kapitałowe ze sprzedaży wszystkich rodzajów aktywów, w tym akcji, papierów wartościowych i nieruchomości. Ten system podatkowy jest dostępny dla spółek będących rezydentami estońskimi i stałych zakładów spółek niebędących rezydentami, które są zarejestrowane w Estonii.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw jest odraczane do momentu podziału zysków w formie dywidend lub uznania ich za podzielone, np. w przypadku korekt cen transferowych, wydatków i płatności, które nie mają celu biznesowego, świadczeń dodatkowych, prezentów, darowizn i wydatków reprezentacyjnych.

Wypracowane zyski podlegają z reguły podatkowi CIT w wysokości 20% w stosunku 20/80 wartości netto podziału zysku. Na przykład, firma, która ma zyski w wysokości 100 euro (EUR) dostępne do podziału, może wypłacić dywidendę w wysokości 80 euro, od której musi zapłacić CIT w wysokości 20 euro.

Od 2018 r. dostępny jest niższy podatek CIT w wysokości 14% dla firm regularnie dokonujących wypłat z zysku. Wypłata dywidend w kwocie niższej lub równej wysokości opodatkowanych dywidend wypłaconych w ciągu trzech poprzednich lat będzie opodatkowana stawką 14% (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 zamiast zwykłej stawki 20/80). W przypadku, gdy odbiorcą 14% dywidendy jest osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, stosuje się stawkę WHT w wysokości 7%, chyba że umowa podatkowa przewiduje niższą stawkę WHT (5% lub 0%). Rok 2018 jest pierwszym rokiem branym pod uwagę przy ustalaniu średniej dywidendy.

W Estonii spółki będące rezydentami są opodatkowane od zysków rozdzielanych z ich światowych dochodów, podczas gdy fundusze private equity nierezydentów są opodatkowane tylko od zysków rozdzielanych z dochodów pochodzących ze źródeł estońskich. Inne dochody ze źródeł estońskich uzyskiwane przez nierezydentów mogą podlegać ostatecznemu podatkowi u źródła lub CIT w drodze oceny.

 

Rachunek bankowy na Estonii, założenie spółki w Estonii – spółka w Estonii koszty, obsługa – dowiedz się więcej.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?