Liechtenstein

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Lichtenstein to kraj o podwójnym systemie blokad, położony w Europie Środkowej, graniczący od zachodu i południa ze Szwajcarią, a od wschodu z Austrią. Ten mały, alpejski kraj, zamieszkały przez około 39 000 osób, podzielony jest na 11 gmin. Jego stolicą jest Vaduz, a językiem urzędowym jest niemiecki. Liechtenstein ma demokrację parlamentarną w ramach monarchii konstytucyjnej. Kraj używa franka szwajcarskiego (CHF) jako swojej waluty narodowej.

Liechtenstein został założony w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1719 roku. Okupowany przez wojska francuskie i rosyjskie podczas wojen napoleońskich, stał się suwerennym państwem w 1806 r., a w 1815 r. przystąpił do Konfederacji Germańskiej. Liechtenstein stał się w pełni niezależny w 1866 r., kiedy Konfederacja została rozwiązana. Do końca I wojny światowej Liechtenstein był ściśle związany z Austrią, ale zniszczenia gospodarcze spowodowane tym konfliktem zmusiły go do zawarcia unii celnej i walutowej ze Szwajcarią. Od 1995 r. Liechtenstein jest również członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a zatem jest ściśle związany z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej (UE).

Od czasu II wojny światowej (w której Liechtenstein pozostał neutralny) niskie podatki przyczyniły się do wyjątkowego wzrostu gospodarczego kraju. Pomimo niewielkich rozmiarów i ograniczonych zasobów naturalnych Liechtenstein rozwinął się w dobrze prosperującą, wysoko uprzemysłowioną gospodarkę opartą na zasadzie swobodnej przedsiębiorczości, z ważnym sektorem usług finansowych i najwyższym na świecie dochodem na mieszkańca. Gospodarka Liechtensteinu jest bardzo zróżnicowana, z dużą liczbą małych przedsiębiorstw.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

REJESTRACJA FUNDACJI PRYWATNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Zasadniczo w Liechtensteinie, podatek od osób fizycznych jest nakładany na ogólnoświatowy dochód i majątek netto podatnika będącego rezydentem na całym świecie. Istnieją jednak ważne pozycje, które są zwolnione z podatku dochodowego, jak opisano w innych sekcjach.

Osoby fizyczne niemające stałego lub zwykłego miejsca zamieszkania w Liechtensteinie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Liechtensteinie jedynie w odniesieniu do dochodów z niektórych źródeł w Liechtensteinie. Ważnymi przykładami są:

  • stałych oddziałów;

  • nieruchomości;

  • dochód z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek;

  • opłaty za uczestnictwo;

  • dochód z wynajmu;

Podatki komunalne (gminne)

Podatek gminny jest dopłatą do należnego krajowego podatku dochodowego. Gminy pobierają dopłatę w wysokości od 150% do 250%. Dopłaty są ustalane corocznie przez samorządy lokalne. W związku z tym stawka podatkowa składa się z krajowej stawki podatkowej połączonej z dopłatami, co daje stawki podatkowe od 2,5% do 22,4%.

Dla osób fizycznych z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, które są opodatkowane na zasadach ogólnych, stosuje się mnożnik gminny w wysokości 200%.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Osoby fizyczne są uznawane za rezydentów Liechtensteinu, jeśli zamieszkują w Liechtensteinie z zamiarem pozostania tam na stałe (miejsce zamieszkania w Liechtensteinie). Ponadto osoby fizyczne mające miejsce zwykłego pobytu w Liechtensteinie są uznawane za rezydentów do celów podatkowych, jeżeli przebywają w tym kraju przez okres dłuższy niż sześć miesięcy

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe w Liechtensteinie ze zbycia udziałów w spółkach krajowych lub zagranicznych są zwolnione z podatku. W zamian za to nie można odliczyć strat kapitałowych.

Zyski kapitałowe ze sprzedaży udziałów zagranicznych posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa podlegają nowym przepisom w zakresie zwalczania nadużyć wprowadzonym od dnia 13 lipca 2018 r. Zyski kapitałowe pochodzące z inwestycji w zagranicznych osobach prawnych nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitego dochodu zagranicznej osoby prawnej stanowi dochód pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

Dochody z dywidend w Liechtensteinie są zwolnione z podatku w przypadku inwestorów indywidualnych (udziałowców lub beneficjentów) pod warunkiem, że płatność ≥ 25% udziałów posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa nie podlega odliczeniu podatkowemu w kraju źródłowym. Zasada korespondencji nie ma jednak zastosowania do dywidend otrzymywanych z udziałów kapitałowych, które są utrzymywane jako aktywa prywatne.

Dochody z tytułu dywidend uzyskiwane z zagranicznych udziałów kapitałowych posiadanych jako aktywa przedsiębiorstwa podlegają nowym przepisom w zakresie zwalczania nadużyć wprowadzonym od dnia 13 lipca 2018 r. Zasady te nie mają jednak zastosowania do dywidend uzyskiwanych z udziałów kapitałowych, które są posiadane jako aktywa prywatne. Dochody z dywidend z tytułu inwestycji w zagraniczne osoby prawne nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitych dochodów zagranicznej osoby prawnej stanowią dochody pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Wszystkie spółki, fundacje i zakłady podatkowe podlegają podatkowi dochodowemu od zysków według zryczałtowanej stawki 12,5%. Firmy będące rezydentami podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodu osiągniętego na całym świecie. Firmy niebędące rezydentami podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do dochodów z nieruchomości lub oddziałów na terenie Liechtensteinu.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Spółkę uznaje się za mającą siedzibę w Liechtensteinie, jeżeli jej statutowa siedziba lub miejsce faktycznego zarządzania znajduje się w Liechtensteinie.

Spółki, które nie mają ani siedziby, ani rzeczywistego miejsca zarządzania w Liechtensteinie, jak również podmioty specjalnego przeznaczenia majątkowego bez osobowości prawnej (np. trusty), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do następujących dochodów:

  • dochodów przedsiębiorstw z tytułu uprawy nieruchomości krajowych wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie.

  • dochodów z wynajmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

  • dochodów netto z tytułu działalności gospodarczej stałych zakładów znajdujących się na terenie Liechtensteinu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży akcji są zwolnione z podatku. Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych z nieruchomości.

Od dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w odniesieniu do opodatkowania zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe pochodzące z inwestycji w zagraniczne osoby prawne nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% całkowitego dochodu zagranicznej osoby prawnej stanowi dochód pasywny, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dochód z dywidend jest zwolniony z podatku dla inwestorów korporacyjnych (udziałowców lub beneficjentów), pod warunkiem, że wypłata z 25% (lub więcej) udziałów nie podlega odliczeniu podatkowemu w kraju źródła.

Z dniem 13 lipca 2018 r. wprowadzono nowe zasady zwalczania nadużyć w zakresie opodatkowania dochodów z dywidend. Dochody z dywidend uzyskane z inwestycji w zagranicznych osobach prawnych nie są już zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ponad 50% ogółu dochodów zagranicznej osoby prawnej stanowią dochody pasywne, a jej dochód podlegający opodatkowaniu podlega, bezpośrednio lub pośrednio, niskiemu opodatkowaniu. Ta nowa zasada ma zastosowanie od 2019 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych od 2019 r. i od 2022 r. dla udziałów kapitałowych utworzonych przed 2019 r.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Dochód z odsetek podlega opodatkowaniu i musi być uzyskany zgodnie z zasadą pełnej konkurencji, jeżeli dotyczy podmiotów powiązanych. 

Dochody z tytułu opłat licencyjnych podlegają zwykłemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przed 1 stycznia 2017 r. dopuszczalne było odliczenie 80% od dochodu netto z tytułu praw własności intelektualnej (IP) (np. dochodu z tytułu opłat licencyjnych). Wraz ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., zniesiono w Liechtensteinie system “IP box”, przewidując okres stopniowego wycofywania istniejących “IP boxów” do 2020 r.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Liechtenstein przyjął szwajcarską ustawę o podatku VAT, posiadając jednocześnie własną administrację VAT.

Ogólna stawka podatku VAT wynosi 7,7%. Obniżona stawka w wysokości 2,5% ma zastosowanie do dostaw żywności, leków, gazet, czasopism i książek. Ponadto zakwaterowanie jest opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 3,7%. Należy pamiętać, że różne usługi są zwolnione z podatku VAT (np. opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, edukacja, bankowość, ubezpieczenia).

Każda osoba, która niezależnie od formy prawnej prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Każda osoba podlegająca opodatkowaniu VAT, która jest zaangażowana w krajową działalność gospodarczą z obrotem podlegającym opodatkowaniu niższym niż 100.000 CHF w ciągu roku obrotowego, może być zwolniona z opodatkowania.

CŁA

Na podstawie traktatu o unii celnej z 1923 r. między Liechtensteinem a Szwajcarią, szwajcarskie cła i taryfy przywozowe mają zastosowanie również do Liechtensteinu. Taryfy i cła zależą od różnych specyficznych cech produktów i są wymienione na obszernych listach taryfowych i celnych; w związku z tym specyficzne taryfy i cła muszą być sprawdzane indywidualnie dla każdego przypadku.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?