Luksemburg

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Luksemburg to kraj śródlądowy w Europie Zachodniej, graniczący z Francją, Belgią i Niemcami. Językami urzędowymi Luksemburga są luksemburski, francuski i niemiecki.

W 1957 roku Luksemburg stał się jednym z sześciu krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (późniejszej Unii Europejskiej [UE]). W 1999 roku Luksemburg przyjął euro (EUR) jako swoją walutę.

Luksemburg jest podzielony na trzy dystrykty, a jego stolicą jest miasto Luksemburg. Ta Ta niewielka, stabilna gospodarka o wysokich dochodach, korzystająca z bliskości Francji, Belgii i Niemiec, charakteryzowała się w przeszłości solidnym wzrostem i niskim bezrobociem. Sektor przemysłowy, początkowo zdominowany przez stal, stawał się coraz bardziej zróżnicowany i obejmował nowe sektory tj. chemikalia, czy gumę. Wzrost w sektorze finansowym, który stanowi obecnie ponad 30% produktu krajowego brutto (PKB), z nawiązką zrekompensował spadek w sektorze stalowym. Większość banków jest własnością zagraniczną i prowadzi rozległe transakcje zagraniczne. Gospodarka jest uzależniona od pracowników zagranicznych i transgranicznych, którzy stanowią około 70% jej siły roboczej.

Luksemburg, położony w sercu Europy, zyskał reputację ulubionej lokalizacji dla wielu międzynarodowych firm z różnych sektorów o zróżnicowanych modelach biznesowych. Luksemburg zapewnia firmom możliwość ustanowienia i przyjęcia ram biznesowych, regulacyjnych i podatkowych dla działalności o wartości dodanej w Europie i poza nią. Luksemburg jest wyjątkową bramą do rynku europejskiego – ponad 500 milionów konsumentów (i około 70% bogactwa UE) jest skupionych w 700-kilometrowym obszarze wokół Wielkiego Księstwa.

Sukces Luksemburga można przypisać serii pozytywnych, długoterminowych, ukierunkowanych i innowacyjnych polityk rządowych mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i różnorodności gospodarki kraju. Takie podejście pozwoliło Luksemburgowi zaoferować firmom wyjątkowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Możliwości te obejmują międzynarodową i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, wysoki zwrot z inwestycji, łatwy dostęp do organów rządowych oraz bardzo atrakcyjne i stabilne ramy prawne i podatkowe.

Stabilność polityczna Luksemburga jest wspierana przez polityczną kulturę konsensusu, w której partie współistnieją w kontekście szerszego porozumienia w kluczowych kwestiach. Taka stabilność jest kluczowym elementem rozwoju Luksemburga.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Luksemburg to kraj śródlądowy w Europie Zachodniej, graniczący z Francją, Belgią i Niemcami. Językami urzędowymi Luksemburga są luksemburski, francuski i niemiecki.

W 1957 roku Luksemburg stał się jednym z sześciu krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (późniejszej Unii Europejskiej [UE]). W 1999 roku Luksemburg przyjął euro (EUR) jako swoją walutę.

Luksemburg jest podzielony na trzy dystrykty, a jego stolicą jest miasto Luksemburg. Ta Ta niewielka, stabilna gospodarka o wysokich dochodach, korzystająca z bliskości Francji, Belgii i Niemiec, charakteryzowała się w przeszłości solidnym wzrostem i niskim bezrobociem. Sektor przemysłowy, początkowo zdominowany przez stal, stawał się coraz bardziej zróżnicowany i obejmował nowe sektory tj. chemikalia, czy gumę. Wzrost w sektorze finansowym, który stanowi obecnie ponad 30% produktu krajowego brutto (PKB), z nawiązką zrekompensował spadek w sektorze stalowym. Większość banków jest własnością zagraniczną i prowadzi rozległe transakcje zagraniczne. Gospodarka jest uzależniona od pracowników zagranicznych i transgranicznych, którzy stanowią około 70% jej siły roboczej.

Luksemburg, położony w sercu Europy, zyskał reputację ulubionej lokalizacji dla wielu międzynarodowych firm z różnych sektorów o zróżnicowanych modelach biznesowych. Luksemburg zapewnia firmom możliwość ustanowienia i przyjęcia ram biznesowych, regulacyjnych i podatkowych dla działalności o wartości dodanej w Europie i poza nią. Luksemburg jest wyjątkową bramą do rynku europejskiego – ponad 500 milionów konsumentów (i około 70% bogactwa UE) jest skupionych w 700-kilometrowym obszarze wokół Wielkiego Księstwa.

Sukces Luksemburga można przypisać serii pozytywnych, długoterminowych, ukierunkowanych i innowacyjnych polityk rządowych mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i różnorodności gospodarki kraju. Takie podejście pozwoliło Luksemburgowi zaoferować firmom wyjątkowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Możliwości te obejmują międzynarodową i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, wysoki zwrot z inwestycji, łatwy dostęp do organów rządowych oraz bardzo atrakcyjne i stabilne ramy prawne i podatkowe.

Stabilność polityczna Luksemburga jest wspierana przez polityczną kulturę konsensusu, w której partie współistnieją w kontekście szerszego porozumienia w kluczowych kwestiach. Taka stabilność jest kluczowym elementem rozwoju Luksemburga.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Osoby fizyczne są uznawane za rezydentów Luksemburga gdy efektywnie wykorzystują miejsce zamieszkania w Luksemburgu lub przebywają w Luksemburgu dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe pochodzące ze zbycia ruchomości podlegają luksemburskim progresywnym stawkom podatku dochodowego (od 0% do 45,78%), o ile okres posiadania jest krótszy niż sześć miesięcy i o ile całkowite zyski kapitałowe przekraczają 500 EUR. W przypadku zbycia ruchomości w okresie dłuższym niż sześć miesięcy od ich nabycia, zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu, chyba że dana osoba posiada istotny udział.

Zyski kapitałowe uzyskane ze zbycia istotnych udziałów po upływie okresu sześciu miesięcy są opodatkowane jako dochód nadzwyczajny według połowy średniej stawki podatku łącznego (maksymalnie 22,89%).

Udział kwalifikuje się jako istotny, gdy podatnik indywidualny (wraz ze swoim gospodarstwem domowym) posiada lub posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 10% kapitału zakładowego w ciągu pięciu lat przed datą zbycia akcji.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Luksemburg opodatkowuje osoby prawne  od ich światowych dochodów, a nierezydentów tylko od dochodów pochodzących z Luksemburga.

Podmioty gospodarcze o dochodzie niższym niż 175.000 euro (EUR) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) według stawki 15%. Przedsiębiorstwa o dochodzie podlegającym opodatkowaniu pomiędzy 175.000 a 200.001 EUR podlegają CIT obliczonemu w następujący sposób: 26 250 EUR plus 31% podstawy opodatkowania powyżej 175 000 EUR (za lata podatkowe [FY] 2019 i 2020). Stawka podatku CIT wynosi 17% dla przedsiębiorstw o dochodach przekraczających 200.001 EUR, co daje całkowitą stawkę podatkową w mieście Luksemburg w roku podatkowym 2019 i 2020 w wysokości 24,94% (uwzględniając podatek solidarnościowy w wysokości 7% od stawki podatku CIT i wliczając w to obowiązującą stawkę miejskiego podatku od działalności gospodarczej w wysokości 6,75%).

Podatek dochodowy od osób prawnych nie ma zastosowania do podmiotów przejrzystych podatkowo tj. spółek osobowych.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Zgodnie z prawem krajowym, spółkę w Luksemburgu uznaje się za mającą siedzibę w Luksemburgu, jeżeli jej siedziba lub miejsce centralnej administracji znajduje się w Luksemburgu. Siedziba statutowa jest określona jako taka w akcie założycielskim spółki. Miejsce centralnej administracji jest zasadniczo rozumiane jako miejsce, w którym spółka jest zarządzana i kontrolowana. Chociaż termin ten nie jest prawnie zdefiniowany, o lokalizacji głównej siedziby spółki decydują fakty i okoliczności, w tym następujące:
  • miejsce, w którym odbywają się posiedzenia zarządu;
  • miejsce, w którym odbywają się zgromadzenia akcjonariuszy;
  • miejsce, w którym członkowie zarządu spółki podejmują swoje decyzje.
  • miejsce, w którym prowadzone są księgi i rejestry spółki.
  • miejsce, w którym występują inne, podobne czynniki świadczące o kontroli zarządzania.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Luksmeburg IFRS/GAAP. Sprawozdania finansowe muszą być składane corocznie.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski (i straty) kapitałowe są zasadniczo opodatkowane jako zwykły dochód (lub strata). Możliwe jest odroczenie opodatkowania zysków kapitałowych z tytułu niektórych środków trwałych, gdy wpływy te są wykorzystywane do nabycia pozycji zamiennych. Pod pewnymi warunkami zyski kapitałowe i ukryte rezerwy mogą zostać odroczone lub zwolnione z opodatkowania i pozostać nieopodatkowane w przypadku fuzji lub innej formy reorganizacji spółek będących rezydentami lub innych spółek z UE.

Ogólnie rzecz biorąc, zyski kapitałowe ze zbycia znacznych pakietów akcji posiadanych przez podmioty kwalifikujące się do systemu zwolnienia z podatku od udziałów są zwolnione z podatku, pod warunkiem że (i) pakiet akcji stanowi co najmniej 10 % całkowitego udziału w kapitale zakładowym lub cenę nabycia wynoszącą co najmniej 6 mln EUR oraz (ii) spółka zbywająca posiadała lub zamierza posiadać znaczny pakiet akcji przez co najmniej 12 miesięcy.

Istnieje system odzyskiwania, w ramach którego zrealizowany zysk kapitałowy będzie podlegał opodatkowaniu do wysokości łącznych wydatków i odpisów w odniesieniu do udziałów odliczonych w roku realizacji zwolnionego zysku kapitałowego i w latach poprzednich.

Celem systemu jest uniknięcie próżni podatkowej, która powstałaby, gdyby dopuszczono możliwość odliczenia wydatków i odpisów związanych z udziałem kapitałowym, podczas gdy dochód z udziału kapitałowego jest zwolniony z podatku. System ten powinien, co do zasady, pozostać neutralny podatkowo, ponieważ spółka powinna dysponować dostępnymi stratami z lat ubiegłych na równoważną kwotę wynikającą z wyżej wymienionych odliczeń (o ile nie zostały one wcześniej wykorzystane do skompensowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu).

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Luksemburgu (lub przez krajowy zakład stały przedsiębiorstwa niebędącego rezydentem w niektórych przypadkach) zasadniczo podlegają obowiązkowi CIT.

Dywidendy otrzymane mogą być zwolnione z podatku w Luksemburgu, zgodnie z tzw. systemem “wyłączenia z udziału w zyskach”, jeżeli spełnione są warunki przewidziane do zwolnienia.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Zgodnie z zasadami rachunkowości i zasadami podatkowymi obowiązującymi w Luksemburgu, przychody z tytułu odsetek są ujmowane zgodnie z zasadą memoriałową i w pełni podlegają podatkowi CIT oraz komunalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Co do zasady, przychody i koszty z tytułu opłat licencyjnych uzyskiwanych z aktywów własności intelektualnej nabytych lub wytworzonych po 30 czerwca 2016 r. podlegają standardowemu systemowi podatkowemu (tj. podatkowi CIT i komunalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych).

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Dostawy towarów i usług, które uznaje się za mające miejsce w Luksemburgu, podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 17% (najniższa stawka podstawowa VAT w Unii Europejskiej) lub, w przypadku niektórych transakcji, według stawki 14% (np. niektóre wina, broszury reklamowe, zarządzanie i przechowywanie papierów wartościowych), 8% (np. dostawy gazu lub energii elektrycznej) lub 3% (e.g. żywność [z wyjątkiem większości napojów alkoholowych]; produkty farmaceutyczne; książki [w tym e-booki od okólnika nr 793 wydanego przez luksemburskie organy ds. podatku VAT w dniu 17 maja 2019 r.]; usługi nadawcze radiowe i telewizyjne [z wyjątkiem rozrywek dla dorosłych]; buty, akcesoria i ubrania przeznaczone dla dzieci poniżej 14 roku życia).

Transakcje bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne są zasadniczo działalnością zwolnioną z podatku. Podatek VAT zapłacony od kosztów, które mają bezpośredni i bezpośredni związek z tymi transakcjami, nie może być odzyskany, chyba że jest związany z usługami świadczonymi na rzecz osób mających siedzibę poza Unią Europejską. Inne transakcje zwolnione z VAT, takie jak wywóz i związane z nim transporty, umożliwiają usługodawcy odzyskanie podatku naliczonego od powiązanych kosztów.

Podatnicy mający siedzibę w Luksemburgu są zasadniczo zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT. Jednakże podatnicy prowadzący wyłącznie działalność zwolnioną z podatku VAT, którzy nie mają prawa do odzyskania podatku naliczonego, nie są zobowiązani do zarejestrowania się do celów podatku VAT, chyba że są zobowiązani do samodzielnego oszacowania podatku VAT od towarów/usług wymaganych z zagranicy. W takim przypadku mogą oni podlegać uproszczonemu obowiązkowi przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT.

Podatnicy, których działalność podlega opodatkowaniu VAT, są uprawnieni do odliczenia od należnego im podatku VAT kwoty tego podatku naliczonego przez ich dostawców towarów lub usługodawców lub samodzielnie zaksięgowanego przez nich z tytułu importu lub nabycia towarów lub usług z zagranicy.

CŁA

Na podstawie rozporządzenia europejskiego, towary wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej mogą podlegać należnościom celnym/celom przywozowym. Stosowane stawki opierają się na rodzaju i ilości produktów.

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?