Wielka Brytania

JURYSDYKCJE

ZARYS OGÓLNY

Wielka Brytania jest położona u północno-zachodnich wybrzeży Europy kontynentalnej. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn, a językiem urzędowym – język angielski.

W przeszłości Wielka Brytania odgrywała wiodącą rolę w rozwoju demokracji parlamentarnej oraz w rozwoju literatury i nauki. Dziś Wielka Brytania jest nowoczesnym i dobrze prosperującym narodem europejskim. Jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), członek założyciel Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i członek Wspólnoty Narodów, Wielka Brytania stosuje globalne podejście do polityki zagranicznej. Wielka Brytania jest obecnie również członkiem Unii Europejskiej (UE), chociaż zdecydowała się pozostać poza Unią Gospodarczą i Walutową, a zatem zamiast przyjąć euro zachowała funta szterlinga (GBP) jako swoją walutę. W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się publiczne referendum dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Rezultatem referendum było opuszczenie Unii Europejskiej (tzw. “Brexit”), choć czas i ustalenia w tym zakresie pozostają niepewne. Aby opuścić Unię Europejską, Wielka Brytania powołała się w marcu 2017 r. na art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), co spowodowało wszczęcie dwuletniej procedury wyjścia. Procedura ta została od tego czasu przedłużona do dnia 31 października 2019 r. Skutki będą w znacznym stopniu zależały od warunków, na jakich zostanie uzgodnione wyjście, a zatem na tym etapie pozostają niejasne. W związku z tym niektóre z uwag zawartych w podsumowaniach podatkowych Wielkiej Brytanii mogą nie mieć już zastosowania lub ulegną zmianie w wyniku opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Wielka Brytania, wiodąca potęga handlowa i centrum finansowe, jest jednym z kwintetu bilionowych gospodarek Europy Zachodniej. Usługi, zwłaszcza bankowe, ubezpieczeniowe i biznesowe, mają zdecydowanie największy udział w produkcie krajowym brutto (PKB). Specjalistyczna inżynieria, lotnictwo i kosmonautyka, biotechnologia, farmaceutyka i technologia informacyjna są wiodącymi sektorami, a Wielka Brytania ma relatywnie mocne strony w nowych sektorach technologii cyfrowych, które pojawiły się w ciągu mniej więcej ostatniej dekady (SI, fintech, media cyfrowe itp.), podczas gdy przemysł wytwórczy nadal traci na znaczeniu. Według standardów europejskich rolnictwo jest intensywne, wysoce zmechanizowane i wydajne, a jego produkcja stanowi około 60 % zapotrzebowania na żywność przy mniej niż 2 % udziale siły roboczej. Wielka Brytania posiada znaczne, lecz zmniejszające się zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz jest importerem netto energii.

NASZE USŁUGI

REJESTRACJA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA
SPÓŁEK

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania i siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, będzie ona podlegać opodatkowaniu od swoich światowych dochodów i zysków kapitałowych.

Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii, będzie ona zazwyczaj opodatkowana od swoich dochodów ze źródeł brytyjskich, ale zasadniczo nie będzie podlegać opodatkowaniu od zysków kapitałowych innych niż nieruchomości mieszkalne w Wielkiej Brytanii lub odsetki z nimi związane, nawet jeżeli aktywa te znajdują się w Wielkiej Brytanii. Zyski związane z nieruchomościami mieszkalnymi w Wielkiej Brytanii należącymi do nierezydentów podlegają podatkowi od zysków kapitałowych w wysokości 28% brytyjskiego CGT. Od kwietnia 2019 r. obciążenie podatkowe zostało rozszerzone na wszystkie nieruchomości w Wielkiej Brytanii sprzedawane przez nierezydentów, a także na udziały w “bogatych w nieruchomości” spółkach spoza Wielkiej Brytanii.

Ponadto, w przypadku gdy składnik aktywów jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem brytyjskiego oddziału lub agencji, wszelkie zyski podlegają również brytyjskiemu podatkowi CGT. Istnieją również specjalne zasady dotyczące podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych w przypadku, gdy dana osoba stała się rezydentem spoza Wielkiej Brytanii, ale powróciła do Wielkiej Brytanii w ciągu, zasadniczo, pięciu lat.

Jeżeli osoba fizyczna jest rezydentem, ale nie ma miejsca zamieszkania (i nie jest uważana za mającą miejsce zamieszkania) w Wielkiej Brytanii, może ona wybrać podstawę opodatkowania w odniesieniu do przekazu pieniężnego, w którym to przypadku jej dochody inwestycyjne i zyski kapitałowe spoza Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy są one przekazywane do Wielkiej Brytanii. Jest to obszar systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii, który został znacznie zmodyfikowany w ciągu ostatnich kilku lat.

Podatek dochodowy jest naliczany według stawek stopniowych, przy czym wyższe stawki podatku dochodowego mają zastosowanie do wyższych przedziałów dochodu. Podatek pobierany jest od całości dochodów (ze wszystkich uzyskanych i zainwestowanych źródeł) pomniejszonych o pewne odliczenia i ulgi. Głównym odliczeniem jest zasiłek osobisty, który wynosi 11,850 GBP w roku 2018/19, wzrastając do 12,500 GBP w roku 2019/20. Większość osób fizycznych może ubiegać się o osobisty zasiłek, chyba że ubiega się o pieniądze na podstawie przekazów pieniężnych (patrz poniżej) lub ich dochód wynosi ponad 100,000 GBP. Kwota netto po odliczeniu jest zwykle określana jako dochód osoby fizycznej podlegający opodatkowaniu. Stopniowe stawki podatku dochodowego różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy dochód pochodzi z dochodów czy z inwestycji.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ

Osoby fizyczne uznaje się za rezydentów Estonii, jeżeli mają stałe miejsce zamieszkania w Estonii, ich pobyt w Estonii w dowolnym okrA

Osoba fizyczna będzie miała rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii w roku podatkowym, jeżeli spełni automatyczny test rezydencji. Jeżeli nie spełni żadnego z poniższych kryteriów, będzie posiadała status nierezydenta w Wielkiej Brytanii.

Istnieją cztery kryteria (testy):

  • spędzenie co najmniej 183 dni w Wielkiej Brytanii w ciągu roku. Osoba fizyczna będzie obecna, jeśli przebywała w Wielkiej Brytanii pod koniec dnia, chyba że przebywała w Wielkiej Brytanii jedynie w wyjątkowych okolicznościach lub między przyjazdem a wyjazdem. Wyjątki te podlegają dodatkowej “regule uznania”, która uwzględnia obecność osoby fizycznej w Wielkiej Brytanii, jej powiązania z Wielką Brytanią oraz jej miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii w poprzednich trzech latach podatkowych.

  • jedyne miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 91 dni w roku.

  • praca w pełnym wymiarze godzin w Wielkiej Brytanii przez okres 365 dni i w tym okresie nie ma znaczących przerw w pracy w Wielkiej Brytanii, a cały ten okres lub jego część przypada na rok a w tym okresie praca w pełnym wymiarze godzin wynosi średnio 35 godzin lub więcej tygodniowo.

  • osoba umierająca w roku podatkowym, w którym wcześniej automatycznie zamieszkiwała przez poprzednie trzy lata podatkowe i w którym miała miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce domicyl poza Wielką Brytanią, ma to znaczący wpływ na jej status podatkowy w Wielkiej Brytanii. Miejscem domicylu osoby fizycznej jest zazwyczaj kraj lub stan, w którym ma ona swoje stałe miejsce zamieszkania. Na przykład osoba, której rodzina pochodziła z Holandii i nadal ma powiązania z Holandią, prawdopodobnie zostanie uznana za mającą domicyl w Holandii, nawet jeśli mieszkała w Wielkiej Brytanii przez kilka lat,

Osoba fizyczna musi posiadać solidne dowody, aby móc wykazać, że nie zamierza mieszkać w Wielkiej Brytanii na stałe lub HMRC prawdopodobnie uzna, że ma domicyl w Wielkiej Brytanii z wyboru.

Wielka Brytania stosuje obecnie pojęcie domniemanego miejsca zamieszkania dla wszystkich podatków brytyjskich od dnia 6 kwietnia 2017 r., gdy osoba fizyczna jest rezydentem brytyjskim przez 15 z 20 poprzednich lat podatkowych.

esie 12 miesięcy przekracza 183 dni lub są estońskimi urzędnikami państwowymi, którzy są wysyłani za granicę w ramach zadania. Osoba fizyczna może zostać uznana za rezydenta podatkowego od dnia przyjazdu do Estonii. Do celów określenia liczby dni, każda część dnia liczy się jako pełny dzień.

Jeśli artykuł o zerwaniu więzi w obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) przydziela miejsce zamieszkania osoby fizycznej z podwójnym rezydentem do innego kraju (najczęściej, jeśli dom i rodzina osoby fizycznej pozostają za granicą podczas wykonywania zadania w Estonii), wówczas osoba fizyczna będzie opodatkowana jako nierezydent w Estonii, niezależnie od wyżej wymienionej estońskiej zasady krajowej.

O zmianie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych należy powiadomić Urząd Podatkowo-Celny.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód z dywidend

Obecnie stawki dla przychodów z tytułu dywidend są zróżnicowane:

  • podstawowa stopa dywidendy wynosi 7,5%,

  • wyższa stopa dywidendy wynosi 32,5%,

  • dodatkowa stopa dywidendy wynosi 38,1%.

Te stawki dywidendowe nie mają zastosowania do dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przekazów pieniężnych w przypadku osób fizycznych nieposiadających miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku wszedł w życie nowy odpis na dywidendę, który dotyczy pierwszych 5 000 GBP dochodu z tytułu dywidendy osoby fizycznej. Od 6 kwietnia 2018 roku został on obniżony do 2 000 GBP. Ulga działa jako 0% stawka podatkowa wprowadzona do Ustawy o podatku dochodowym z 2007 roku (ITA 2007).

Nowe odliczenie od dywidendy nie jest ulgą wolną od podatku, podobnie jak główne odliczenie dla osób fizycznych, jest to zakres stawki zerowej (NRB) i nie zmniejsza całkowitego dochodu dla celów podatkowych. Dochód z dywidend w ramach “ulgi” nadal zalicza się do podstawowych i wyższych limitów stawek dla danej osoby.

Przychody z tytułu odsetek

W odniesieniu do dochodów z oszczędności obowiązuje początkowa stopa procentowa w wysokości 0% (z zastrzeżeniem ogólnego limitu dochodów w wysokości 5 000 GBP).

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółki mające siedzibę w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii od zysków osiąganych na całym świecie (z zastrzeżeniem klauzuli opt-out dla zakładów stałych spoza Wielkiej Brytanii), natomiast spółki niemające siedziby w Wielkiej Brytanii podlegają podatkowi dochodowemu od zysków z działalności handlowej przypisanych zakładowi stałemu w Wielkiej Brytanii, od zysków z działalności handlowej przypisanych działalności handlowej w zakresie obrotu lub zagospodarowania gruntów w Wielkiej Brytanii (niezależnie od tego, czy zakład stały w Wielkiej Brytanii istnieje) oraz od zysków z tytułu bezpośredniego i pośredniego zbycia nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a także podatkowi dochodowemu od wszelkich innych dochodów pochodzących ze Wielkiej Brytanii. W praktyce, w przypadku wielu przedsiębiorstw, zastosowanie szerokiej gamy umów podatkowych, wraz ze zwolnieniem z podatku od dywidend, sprawia, że brytyjski system podatku dochodowego od osób prawnych jest bardziej zbliżony do systemu terytorialnego.

Normalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% za rok rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 roku.

Tam, gdzie zyski podlegające opodatkowaniu mogą być przypisane eksploatacji patentów, stosuje się niższą efektywną stawkę podatku. Stawka ta wynosi 10%. Zyski mogą zawierać znaczącą część zysku handlowego ze sprzedaży produktu, który zawiera patent, a nie tylko dochód z opłat patentowych.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ

Zarejestrowana spółka w Wielkiej Brytanii jest generalnie traktowana jako będąca rezydentem Wielkiej Brytanii. Jednakże spółki mające siedzibę w Wielkiej Brytanii na mocy prawa krajowego, lecz traktowane jako mające wyłączną siedzibę w innym kraju na mocy podatku DTT tego kraju ze Wielką Brytanią, nie są traktowane jako będące rezydentami brytyjskimi dla celów brytyjskiego prawa podatkowego.

Ponadto, z zastrzeżeniem powyższego wyjątku, spółki założone za granicą są również traktowane jako rezydent w Wielkiej Brytanii, jeżeli ich centralne kierownictwo i kontrola znajduje się w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że miejscem najwyższej formy kontroli i kierowania sprawami spółki, w przeciwieństwie do decyzji dotyczących codziennego prowadzenia działalności gospodarczej, jest Wielka Brytania.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Dla niektórych typów podmiotów prawnych występuję obowiązek dokonania corocznego badania sprawozdania finansowego.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski z aktywów kapitałowych są opodatkowane według normalnych stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Odpłatny zysk (lub dopuszczalna strata) z tytułu zbycia składnika aktywów kapitałowych jest obliczany poprzez odjęcie od przychodów brutto kosztów nabycia i późniejszych ulepszeń, powiększonych o koszty uboczne sprzedaży i odpisy aktualizujące do grudnia 2017 roku. Odpis indeksacyjny kompensuje wzrost kosztów w oparciu o procentowy wzrost (jeśli występuje) indeksu cen detalicznych w Wielkiej Brytanii do daty sprzedaży lub do grudnia 2017 r. w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Odpis indeksacyjny jest jednak ograniczony; nie może tworzyć ani zwiększać strat kapitałowych, może jedynie zmniejszać lub eliminować zysk podlegający opodatkowaniu. Generalnie, te obliczenia muszą być wykonane w funtach szterlingach, więc wszelkie zyski i straty z tytułu różnic kursowych będą opodatkowane (lub zwolnione) przy zbyciu.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Większość zagranicznych i brytyjskich dywidend otrzymywanych przez spółki brytyjskie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych; jednak jedno z kilku kryteriów musi być spełnione, ale są one powszechnie stosowane (jednym z testów jest na przykład to, że odbiorca kontroluje płatnika). W przypadku dywidend nie podlegających zwolnieniu z podatku, pochodzących z zagranicy, dostępna będzie podwójna ulga podatkowa (DTR) na zasadzie “dywidend do dywidendy”. Niezwykłe jest opodatkowanie przedsiębiorstw w odniesieniu do dywidend brytyjskich ze względu na szeroki zakres zwolnienia; jednak w przypadku gdy są one opodatkowane, nie istnieje pojęcie DTR dla dywidend brytyjskich.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Dochody z tytułu opłat licencyjnych otrzymywane przez przedsiębiorstwa będą zazwyczaj opodatkowane w taki sam sposób, jak inne formy dochodów. W zakresie, w jakim powstaje on w wyniku działalności handlowej, jest on opodatkowany jako zysk z działalności handlowej. Opłaty licencyjne z tytułu własności intelektualnej, które nie obejmują działalności handlowej, będą opodatkowane jako dochody z tytułu wartości niematerialnych i prawnych.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Podstawowa stawka VAT w wysokości 20% ma zastosowanie do większości towarów i usług, z wyjątkiem krajowych dostaw paliw i energii elektrycznej oraz niektórych innych dostaw o obniżonej stawce, które podlegają opodatkowaniu VAT w wysokości 5%.

Niektóre małe przedsiębiorstwa handlowe (dostawy mniejsze niż 150 000 GBP rocznie) o ograniczonym zakresie wydatków mogą przyjąć specjalny system ryczałtowy, który oblicza VAT według stawki ryczałtowej dla danego sektora.

Większość eksportu, większość żywności, większość transportu publicznego, książek i publikacji oraz niektóre inne podstawowe towary i usługi są opodatkowane stawką zerową. 

PUBLIKACJE

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?