Spółka w Holandii – rezydent Holandia, certyfikat, zmiana rezydencji podatkowej w Holandii

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ HOLANDIA - REZYDENT PODATKOWY

Dowiecie się na temat:

 • Rezydent podatkowy Holandia, rezydencja podatkowa – pomoc w uzyskaniu.
 • Certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii, jak uzyskać – pomagamy.
 • Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii.
 • Zmiana rezydencji podatkowej Holandia.
 • Obsługa firm w Holandii.
 • Zakładanie spółek w Holandii.
 • Certyfikat rezydencji podatkowej Holandia wzór.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ W HOLANDII

Artykuł 4 ogólnej ustawy podatkowej stanowi, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej determinuje rezydencje podatkową ekspatrianta. Miejsce zamieszkania określa się na podstawie wszystkich (istotnych) faktów i okoliczności. W przypadku sporu, holenderskie sądy podatkowe zbadają trwałe więzi danej osoby o charakterze osobistym (i, w mniejszym stopniu, ekonomicznym) z Holandią.

Zgodnie z holenderskim prawem podatkowym, do określenia miejsca zamieszkania stosuje się szereg kryteriów. Najważniejsze kryteria obejmują następujące:

 • utrzymywanie stałego miejsca zamieszkania,

 • wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnieniem,

 • zamieszkanie rodziny danej osoby,

 • miejsce rejestracji osoby fizycznej przez władze lokalne.

 • miejsce prowadzenia rachunków bankowych i innych aktywów.

 • długość pobytu w Holandii.

Ekspatriant jest zazwyczaj uznawany za rezydenta Holandii, jeżeli:

 • jako osoba pozostająca w związku małżeńskim, ich rodzina towarzyszy im w Holandii, lub

 • jako jedna osoba, przebywa w Holandii dłużej niż rok.

Kwalifikowani podatnicy niebędący rezydentami i system opcji

Kiedy osoba fizyczna niebędąca rezydentem kwalifikuje się jako kwalifikujący się podatnik niebędący rezydentem, jest uprawniona do pewnych odliczeń i ulg podatkowych, do których uprawnieni są podatnicy będący rezydentami. Podatnicy nierezydenci muszą spełnić szereg (zmodyfikowanych) warunków, aby zakwalifikować się do tego systemu. Główne warunki są takie, że 90% lub więcej dochodu podatnika powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń i podatkiem dochodowym w Holandii, a dana osoba musi mieć miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, na Bonaire, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Sabie, Sint Eustatius lub Szwajcarii. Klauzula “catch-all” jest zawarta dla sytuacji, w których mniej niż 90% dochodu podatnika niebędącego rezydentem podlega opodatkowaniu w Holandii, ale w przypadku, gdy na podstawie prawa europejskiego, podatnik ten jest jednak uprawniony do stosowania ulg osobistych w Holandii. Ponadto podatnik niebędący rezydentem powinien również złożyć oświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego w swoim kraju zamieszkania.

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ HOLANDIA WZÓR, JAK UZYSKAĆ, ZMIANA

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ W HOLANDII

W Holandii siedziba przedsiębiorstwa jest określana na podstawie faktów i okoliczności dotyczących każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i kontrola są ważnymi czynnikami w tym względzie. Spółki utworzone na mocy prawa holenderskiego są uważane za rezydentów Holandii (chociaż nie w odniesieniu do niektórych przepisów, takich jak zwolnienie z udziału i jedność podatkowa).

Przepisy dotyczące zwalczania nadużyć

Holenderska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku u źródła od dywidend zawierają kilka przepisów zapobiegających nadużyciom, które mają na celu przeciwdziałanie sztucznym ustaleniom. W tych przypadkach podatnik może udowodnić, że umowa nie jest sztuczna, jeśli spełnia pewne istotne wymogi merytoryczne zgodnie z orzecznictwem ETS (duńskie sprawy dotyczące własności beneficjalnej), te wymogi merytoryczne służą jako wskazówka, że umowa nie jest sztuczna. Pozostawia to miejsce na inne fakty i okoliczności, które mogą odegrać rolę w określeniu, czy doszło do nadużycia, czy też nie. Podobne regulacje znajdują się w ustawie o warunkowym opodatkowaniu źródeł (wprowadzonej w 2021 r.).

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?