Rezydencja podatkowa na Malcie

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ W MALCIE

Istnieje niewiele szczególnych zasad odnoszących się do miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu, domicylu, miejsca uzyskania dochodu lub przekazywania dochodu na Maltę. Zazwyczaj uznaje się, że osoby mają miejsce zamieszkania w kraju, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Miejsce, w którym powstaje dochód, ustala się zgodnie z daną kategorią dochodu, a różne kryteria mogą mieć zastosowanie do różnych źródeł dochodu. Uznaje się, że osoby mają miejsce zwykłego pobytu na Malcie, jeżeli mieszkają w zwykłym lub regularnym toku swojego życia.

Malta opodatkowuje osoby fizyczne, które mają zarówno miejsce zamieszkania, jak i zwykłe miejsce pobytu na Malcie, od ich światowego dochodu.

Każda osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania na Malcie, ale nie ma na niej siedziby, podlega opodatkowaniu tylko od dochodu uzyskanego na Malcie oraz od każdego zagranicznego dochodu przekazanego na Maltę (tj. od dochodu i podlegających opodatkowaniu zysków kapitałowych uzyskanych na Malcie oraz od dochodu spoza Malty uzyskanego na Malcie). Osoby takie nie podlegają opodatkowaniu na Malcie z tytułu dochodu uzyskanego poza Maltą, który nie jest uzyskiwany na Malcie, oraz z tytułu zysków kapitałowych uzyskanych poza Maltą, niezależnie od tego, czy są one uzyskiwane na Malcie, czy też w inny sposób.

Jednakże osoby, które pozostają w związku małżeńskim z osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania i siedzibę na Malcie, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnoświatowych (a nie na zasadzie źródła i przekazu).

Osoba fizyczna niebędąca rezydentem podlega opodatkowaniu tylko od dochodu i podlegających opodatkowaniu zysków powstałych na Malcie.

Osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu od dochodu powstałego w roku kalendarzowym (tj. roku bazowym), który podlega opodatkowaniu w roku następującym po roku, w którym powstał (tj. roku oszacowania).

REZYDENCJA PODATKOWA OSOBY PRAWNEJ NA MALCIE

Wszystkie spółki zarejestrowane na Malcie są uznawane za mające zarówno miejsce zamieszkania, jak i siedzibę na Malcie. Inne podmioty (w tym spółki zarejestrowane za granicą) są uważane za rezydentów na Malcie, jeśli kontrola i zarządzanie ich działalnością są wykonywane w tym kraju.

Spółka zarejestrowana na Malcie jest uważana za mającą siedzibę i rezydenta na Malcie i w związku z tym podlega opodatkowaniu na całym świecie. Spółka niemająca domicylu na Malcie, która ma siedzibę na Malcie dzięki zarządzaniu i kontroli, podlega maltańskiemu podatkowi od dochodów powstających na Malcie oraz od dochodów otrzymanych na Malcie lub przekazanych na jej rzecz.

Spółki na Malcie podlegają podatkowi dochodowemu według zryczałtowanej stawki 35%.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?