Spółka na Malcie

OBSŁUGA KSIĘGOWA SPÓŁKI W MALCIE – CO WARTO WIEDZIEĆ?

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółka zarejestrowana na Malcie jest uważana za mającą siedzibę i rezydenta na Malcie i w związku z tym podlega opodatkowaniu na całym świecie. Spółka niemająca domicylu na Malcie, która ma siedzibę na Malcie dzięki zarządzaniu i kontroli, podlega maltańskiemu podatkowi od dochodów powstających na Malcie oraz od dochodów otrzymanych na Malcie lub przekazanych na jej rzecz.

Spółki na Malcie podlegają podatkowi dochodowemu według zryczałtowanej stawki 35%.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ NA MALCIE

Wszystkie spółki zarejestrowane na Malcie są uznawane za mające zarówno miejsce zamieszkania, jak i siedzibę na Malcie. Inne podmioty (w tym spółki zarejestrowane za granicą) są uważane za rezydentów na Malcie, jeśli kontrola i zarządzanie ich działalnością są wykonywane w tym kraju.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

IAS / IFRS / Ogólne zasady rachunkowości dla małych i średnich podmiotów (GAPSME). Sprawozdania muszą być składne corocznie.

ZYSKI KAPITAŁOWE I PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Dywidendy otrzymane przez jedną spółkę będącą rezydentem od drugiej, niezależnie od tego, czy jest to spółka zależna, czy też nie, podlegają opodatkowaniu od kwoty brutto będącej w posiadaniu odbiorcy. Jeżeli wypłacone zyski zostały opodatkowane, spółka otrzymująca nie powinna być obciążana żadnym innym podatkiem. Jednakże w przypadku udziałowców będących rezydentami, jeżeli stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku, w którym zostały osiągnięte zyski, jest niższa niż w roku, w którym zostały one wypłacone, należna jest kwota równa różnicy stawek (uzupełnienie). Jeżeli wypłata następuje z nieopodatkowanego dochodu, dywidenda będzie zwolniona od podatku w rękach spółki otrzymującej.

Dywidendy i zyski ze zbycia akcji otrzymane przez inwestora korporacyjnego od spółki niebędącej rezydentem (lub od spółki osobowej niebędącej rezydentem, pod pewnymi warunkami), jak również zyski z zakładu stałego, w tym zagranicznego oddziału, mogą kwalifikować się do zwolnienia z udziału w kapitale zakładowym na Malcie, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków ustawowych. Zamiast ubiegać się o zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych, może zostać zapłacony odpowiedni podatek maltański, a następnie, po wypłacie takich opodatkowanych zysków, udziałowiec może ubiegać się o pełny zwrot podatku zapłaconego od takich zysków w ramach maltańskiego systemu opodatkowania dywidend.

Zwolnienie z podatku od udziałów kapitałowych może mieć również zastosowanie do zysków ze zbycia udziałów kapitałowych w podmiotach będących rezydentami maltańskimi. Podział opodatkowanego dochodu przez maltańskie spółki będące rezydentami nie podlega dalszemu opodatkowaniu w ramach systemu pełnej kompensaty.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Odsetki podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym i podlegają podstawowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak, w przypadku gdy otrzymanie odsetek wchodzi w zakres definicji “dochodu z inwestycji” określonej w maltańskich przepisach podatkowych, podatek u źródła w wysokości 15 % może mieć ogólne zastosowanie. Ponadto w przypadku dochodów z odsetek należnych osobom niebędącym rezydentami Malty takie odsetki powinny być zwolnione z maltańskiego podatku, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków ustawowych.

Podobnie jak w przypadku dochodów z odsetek, dochody z opłat licencyjnych podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. e) ustawy o podatku dochodowym.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

Dostawy towarów i usług na Malcie podlegają opodatkowaniu VAT-em według podstawowej stawki 18%. Jednakże zastosowanie mają pewne obniżone stawki VAT, takie jak 7% na zakwaterowanie w hotelach i lokalach licencjonowanych, a także na obiekty sportowe, 5% na dostawę energii elektrycznej, import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, niektórych wyrobów cukierniczych, akcesoriów medycznych, druków (w tym niedawne rozszerzenie tej stawki na publikacje elektroniczne) oraz przedmiotów przeznaczonych wyłącznie do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wywóz do krajów spoza Unii Europejskiej, żywność oraz niektóre inne towary i usługi są zwolnione z podatku VAT i dają prawo do zaliczenia zapłaconego podatku VAT.

CŁA

Towary przywożone spoza Unii Europejskiej mogą podlegać należnościom celnym. Kodeks celny przewiduje procedury i pojęcia celne, które opierają się na wymogach Wspólnoty Europejskiej.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?